Урысыем изэнэкъокъу непэ аублэ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэнэкъокъум хэлэжьэщтхэм закъыфигъа­зи афэгушIуагъ.

— Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхом Урысыем изэнэкъокъу щыкIощт. Алырэгъум щыбэнэщтхэм гъэхъагъэ ашIынэу афэсэIо, — къыщиIуагъ КъумпIыл Мурат ишIуфэс тхыгъэ.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ зэнэкъокъум зыфигъэ­хьазырыгъ, тренер шъхьаIэр Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлым.

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, Олимпи­адэ джэгунхэм джэрзыр къащызыхьыгъэ Тао Хьасанбый, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащыдэзыхыгъэ Мудрэнэ Бис­лъан Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щапIугъэх.

Спортышхом шыцIэрыIохэ Тао Хьасанбыйрэ Мудрэнэ Бислъанрэ Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ зэрэщыкIощтым мэхьэнэ ин раты. ЗэдэгущыIэгъоу адытиIагъэм щыхагъэунэфыкIыгъ Кобл Якъубэ ишIушIагъэ.

СамбэмкIи, дзюдомкIи Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъу. Спортым изаслуженнэ мастери 5, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастер 50-м нахьыбэ, спортымкIэ мастер 300-м къехъу Кобл Якъубэ ыгъэсагъэх. Ащ иIофшIагъэ лъызыгъэкIуа­тэхэрэм тафэраз.

Тао Хьасанбый дытиIэгъэ зэдэгущыIэгъур я 8-рэ нэкIубгъом ит.