Непэ Мыекъуапэ щырагъажьэ

Урысые Федерацием дзюдомкIэ изэнэкъокъу Iоныгъом и 22 – 26-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Адыгэ къэралыгъо университетым испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм хэгъэгум дзюдомкIэ ибэнакIохэр щызэIукIэщтых. Бзылъфыгъэхэри, хъулъфыгъэхэри яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых.

Хэгъэгум дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ хъулъфыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый Мыекъуапэ гущыIэгъу тыщыфэ­хъугъ.

— Лъэшэу сигуапэ Адыгэ Рес­публикэм зэнэкъокъур зэрэщызэхащагъэр, — къытиIуагъ Тао Хьасанбый. — СамбэмкIэ, дзюдомкIэ Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэр дунаим щашIэ. Республикэр хэгъэгум спортымкIэ игупчэхэм ащыщ. Шэпхъэ лъагэхэм адиштэу спорт псэуалъэхэр щагъэпсыгъэх.

— Олимпиадэ джэгунхэр Токио щыкIуагъэх. Зэфэхьысыжьхэр шъу­шIыгъэха?

— Дзюдор лъэкIуатэ. Париж щыкIощтхэ Олимпиадэ джэгунхэм зафэтэгъэхьазыры. Токио дышъэр къыщытымыхьыгъэми, гъэхъагъэу тиIэр макIэп.

— Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ зэрэщыкIощтым уеплъыщта?

— Зысэгъэхьазыры. Европэм, дунаим язэIукIэгъухэм ахэлэ­жьэщт бэнакIохэм якъыхэхын Iоф дэтэшIэ. Илъэси 3-кIэ Олимпиадэ джэгунхэр тиIэщтых. БэнэкIо ныбжьыкIэ дэгъухэр тиIэх, якъулайныгъэ хагъэхъон алъэкIыщт. Мыекъуапэ щыбэнэщтхэм тренерхэр алъыплъэщтых. Адыгеим щыщхэри тиIэпэIасэхэм ахэтэ­лъытэх.

— Мудрэнэ Бислъанрэ Бастэ Сэлымрэ тизэдэгущыIэгъу къыхэлажьэх.

— Мудрэнэ Бислъан Олимпиадэ джэгунхэу Рио-де-Жанейро щыкIуагъэхэм дышъэр къащихьыгъ. Бастэ Сэлымэ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащ. Бислъани сэри Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм тыщагъэсагъ. Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм зэрэщыкIощтым тытегущыIагъ. Адыгеим ныбджэгъухэр, нэIуасэхэр щысиIэх, зэIукIэгъухэр зэдытиIагъэх.

— Алырэгъум тиныбжьыкIэхэр зэрэщыбанэхэрэм уеплъыгъ.

— Сыгу рихьыгъэх. Хэгъэгум изэнэкъокъу зэрэкIощтым лъып­лъэн­хэу къесэгъэблагъэх.

— Шъуигухэлъхэр къыжъу­-­дэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр ЕмтIылъ Нурбый