Нарт ыцIэ къегъэшъыпкъэжьы

Хэгъэгум испорт щыцIэрыIоу Евгений Погореловым фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу дзюдомкIэ Волгоград щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ Мерэм Нарт, кг 66-рэ, купэу зыхэтым апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Виталий Кудиновыр, кг 73-рэ, ятIонэрэ хъугъэ.

Мерэм Нарт спортыр шIу зыщалъэгъурэ унагъом щапIугъ. Икъоджэ гупсэу Джыракъые щыригъажьи, дзюдомкIэ, самбэмкIэ банэзэ гъэхъагъэхэр ышIыгъэх.

Нарт ыцIэ къыгъэшъыпкъэжьызэ, Къыблэм самбэмкIэ изэнэ­­-къо­къу зыхэлажьэм, илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм якуп апэрэ чIы­пIэр къыщихьыгъ. ДзюдомкIэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыфа­гъэшъо­шагъ.

Мерэм Нарт ышнахьыжъэу Дамир самбэмкIи, дзюдомкIи мэбанэ, хэгъэгум, дунэе зэIукIэгъу­хэм медальхэр къащихьыгъэх. Дамир Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт.

Мерэм Нарт Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж щеджэ. Адыгэ Республи­кэм изаслуженнэ тренерэу Акъущ Мыхьамод ары Нарт иапэрэ тренерыр. Мы уахътэм Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир нарт лъэпкъым ишъаоу Мерэм Нарт дзюдом фегъасэ.

— Мерэм зэшхэм яIэпэIэсэныгъэ тибэнапIэ щыхагъахъо, — къы­тиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ. — НыбджэгъушIухэр яIэх, адыгэ шэн-хабзэхэр зэрахьэх. Яшъып­къэу Iоф зыдашIэжьызэ, зичэзыу зэнэ­къокъум зафагъэхьазыры.

Мерэм Нарт къызэриIуагъэу, кIуачIэр епсыхьэ, икъулай хегъа­хъо. Спортыр ищыIэныгъэ щыщ зэрэхъугъэм егъэгушIо, тренерхэм лъэшэу афэраз.

Сурэтым итыр: Мерэм Нарт.