ДАХ-м изэфэс

Зэдегъэштэныгъэр шIыкIэшIухэм алъапс

Дунэе Адыгэ Хасэм (ДАХ-м) ия VIII-рэ зэфэс Налщык щыкIуагъ.

Зэхахьэм Тыркуем, Сирием, Иорданием, Голландием, Европэм, Краснодар краим, хыIу­шъом щыпсэурэ Шапсыгъэхэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ставрополь краим, Адыгеим, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым я Адыгэ хасэхэм ялIыкIохэр, хэбзэ къулыкъу­шIэхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

Зэфэхьысыжь-хэдзын зэIукIэм блэкIыгъэ илъэси 3-м Iофэу ашIагъэм щытегущыIагъэх. Уахътэм диштэхэрэ пшъэрылъхэр щаштагъэх.
ДАХ-м ипащэу Сэхъурэкъо Хьаутий изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ адыгэхэр итэкъухьагъэхэу хэгъэгубэм ащэпсэух нахь мышIэми, зэлъы­IэсыкIэ амалхэр агъэфедэхэзэ яIофыгъохэр зэдагъэцакIэх.

Аужырэ илъэсхэм онлайн шIыкIэм ишIуагъэкIэ адыгабзэм, урысыбзэм язэгъэшIэнкIэ IэкIыб къэралхэм арысхэ тилъэпкъэгъу­хэм егъэжьэпIэшIухэр ашIыгъэх. Бзэхэр зэрагъашIэхэзэ упчIэжьэгъу зэфэхъужьых, IэпыIэгъоу агъоты хъугъэр нахьыб. ЯщыкIа­гъэхэ тхылъхэр аIэкIагъахьэхэзэ, лъэпкъ шIэжьым зырагъэушъомбгъу.

IэкIыбым щыIэхэм Урысыем игражданствэ къыдахынымкIэ федеральнэ къулыкъушIэхэр тапэкIи IэпыIэгъу къафэхъущтых.

НыбжьыкIэхэм ягъэсэн, зе­кIохэр зэхащэнхэм, культурэм, искусствэм, спортым, нэмыкIхэм яхьылIэгъэхэ Iофыгъохэр зэфэсым къыщаIэтыгъэх.

ЗэлъыIэсыкIэ амалхэр

Зэфэсым хэлэжьагъэхэм къы­зэраIуагъэу, ДАХ-р хэбзэ къулыкъушIэхэм нахьышIоу Iоф адишIэ хъугъэ. Сэхъурэкъо Хьаутий Урысыем и Президентэу Владимир Путинми, хэгъэгум IэкIыб къэрал IофхэмкIэ иминистрэу Сергей Лавровым, нэмыкI­хэм аIукIагъ. ТызыгъэгумэкIхэрэ лъэпкъ Iофхэр нахьышIоу гъэцэкIэгъэнхэм фэшI шIыкIэшIухэр къызэдагъотыгъэх. ТищыкIагъэхэ тхылъхэм якъыдэгъэкIынкIэ федеральнэ IэпыIэгъу ДАХ-м къыратыгъ.

Тилъэпкъэгъу ныбжьыкIэхэм яегъэджэн, IэкIыбым щыIэхэм талъыIэсыным, фэшъхьафхэм федеральнэ къулыкъушIэхэри къахэлажьэх.
Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ишIуфэс тхы­гъэу зэфэсым къыфаригъэхьыгъэм зэхахьэм къыщеджагъэх.

Урысыем и Президент и Администрацие лъэпкъ IофхэмкIэ идепартамент ипащэу Татьяна Вагинар, УФ-м лъэпкъ IофхэмкIэ ифедеральнэ агентствэ итхьаматэ игуадзэу Олег Серегиныр зэфэсым къыщыгущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэфэсым хэлажьэхэрэм афэгушIуагъ, яIофшIэн лъагъэкIо­тэнэу афиIуагъ.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьа­матэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Тыркуем къикIыгъэ Шекерджий Елдыз, Европэм и Адыгэ Хасэ ыцIэкIэ Вэрэкъо Закий, нэмыкIхэри зэфэсым къыщыгущыIагъэх, ДАХ-м иIоф­шIэн щыIэныгъэм щылъигъэкIотэнымкIэ яеплъыкIэхэр къаIуагъэх.

КъафэгушIуагъэх

Урысыем и Правительствэ, ДАХ-м ящытхъу тхылъхэр, медальхэр къызыфагъэшъошагъэ­хэм ащыщых Адыгэ Республикэм илIыкIохэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, МэщбэшIэ Исхьакъ, ЦIыкIушъо Аслъан, Бэгъушъэ Алый, Тхьапшъэкъо Альберт.

Хадзыгъэх

ДАХ-м ипрезидентэу Сэхъу­рэкъо Хьаутий яплIэнэрэу ха­дзыжьыгъ. ЛIымыщэкъо Рэмэзан президентым игуадзэу хадзыгъ.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» хэтхэу ЦIыкIушъо Аслъан, ГъукIэлI Сусанэ, Хьаблаукъо Адамэ, Хъот Юныс ДАХ-м и Хэсашъхьэ хагъэхьагъэх.

Зэфэсым унэшъо хэхыгъэхэр щаштагъэх.