АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къеты

Хъугъэ-шIэгъэ 30 къатехъухьагъ

АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие къызэритыгъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым имэзи 8-у пыкIыгъэм Адыгеим игъогухэм аварие 30 къатехъухьагъ. Ахэм нэбгырэ 17 ахэкIодагъ, нэбгырэ 39-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм нахьыбэрэмкIэ лъапсэ афэхъурэр гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэраукъохэрэр, ягъогу текIыхэзэ апэкIэ къикIырэ автомобилым зэреутэкIыхэрэр, ешъуагъэу автомобилыр зэрагъэIорышIэрэр, псынкIащэу автомобилыр зэрэзэрафэрэр, нэмыкIхэри арых.

Мы хъугъэ-шIагъэхэмкIэ щысэ къэтхьын. 2021-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 20-м илъэс 26-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу Кощхьэблэ районым щыпсэурэм наркотикыр зэригъэфедагъэм къыхэкIыкIэ автомобиль гъо­гоу «Мыекъуапэ – Джаджэ – Псебай – Зеленчукская — Карачаевск» зыфиIорэм аварие щишIыгъ. Мы хъулъфыгъэр автомобилэу Ладэм исэу псынкIащэу чъэзэ игъогу текIи, ыпэкIэ къикIырэ автомобилым еутэкIыгъ. Ащ Краснодар краим щыщ нэбгыритIоу, илъэс 33 — 36-рэ зыныбжьхэр исыгъэх.

Мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэм водительхэр ащыухъу­мэгъэнхэм фэшI Адыгеим икъэралыгъо автоинспекцие гъогухэм яIыгъын фэгъэзэгъэ организациехэр игъусэхэу щынэгъончъэным ылъэныкъокIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхащэх.

ЗэпырыкIыпIэ чIыпIэхэм адэжь ыпэкIэ къикIырэ гъогум водителыр темыхьаным фэшI макъэ къэзыгъэ­Iурэ ыкIи нэфынэ къэзытрэ пкъэухэр ащагъэуцух.

ГущыIэм пае, Теуцожь районым иавтомобиль гъогоу «Мыекъуапэ – Бжъэдыгъухьабл – Адыгэкъал – Усть-Лабинск – Кореновск» зыфиIорэм иучастки 7-мэ мыщ фэдэ пкъэухэр ащагъэуцугъэх, мы мафэхэм джыри 5 ащагъэуцунхэу щыт.

Хэбзэукъоныгъэхэу зэрахьэхэрэр зэфэшъхьафых, мы аужырэ илъэсым шIуагъэ къытэу агъэфедэ хъугъэ Росгвардием иаппаратэу къэзыбыбыхьэрэр. Статистикэм ар къеушыхьаты. 2017-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу непэ къызнэсыгъэм Адыгеим и ГИБДД авиационнэ отрядыр игъусэу хэукъоныгъэ 600-м ехъу къыхагъэщыгъ.

Гъогу хъугъэ-шIэгъэ хьылъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм фэшI АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ цIыфхэм закъыфегъазэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу, гъогум сакъыныгъэ къыщызхагъэфэнэу.

Полицием иIофышIэхэм къафэраз

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Иван Бахиловым ыцIэкIэ Пензэ хэкум щыпсэурэм ирэзэныгъэ письмэ къыIукIагъ. Адыгеим игъогу-патруль къулыкъу иIофы­шIэхэу, полицием истаршэ лейтенантхэу Лафышъэ Салимрэ Шъоджэ Азэматрэ япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэрагъэцэкIагъэм ыкIи гукIэгъушхо къызэрэзхагъэфагъэм афэшI хъулъфыгъэр къафэраз.

Мы хъугъэ-шIагъэр зыхъугъэр шышъхьэIум ыкIэхэр ары, Мыекъуапэ идэкIыгъо автомобиль гъогум полицием иIофышIэхэм къулыкъур щахьыщтыгъэ.

«Къулыкъур тхьызэ, ошIэ-дэмышIэу тыздэщыт чIыпIэм машинэр къыщыуцугъ ыкIи зэрэгумэкIырэр къы­хэщэу хъулъфыгъэр къикIыгъ. Иунагъо игъусэу зыгорэм къикIыжьызэ, ишъхьэгъусэ ипсауныгъэ къызэщыкъуи, иIофхэр дэи къэхъугъэх. Водитель хъулъфыгъэм къариIуагъ мы къалэм зэрэщымыгъуазэр. Ащыгъум къыд­гурыIуагъ бзылъфыгъэм врачым иIэпыIэгъу зэрищыкIагъэр», — агу къэкIыжьы къэралыгъо автоинспекторхэм.

Полицием иIофышIэхэр псынкIэу дежурнэ частым теуагъэх, уахътэр амыгъакIоу автомобилым игъусэхэу Адыгэ республикэ сымэджэщым бзылъфыгъэр нагъэ­сыгъ.

Джащ фэдэу зиакъыл щыогъэ бзылъфыгъэр носилкэмкIэ сымэджэщым къулыкъушIэхэм адычIахьагъ.

«Адыгеим иавтоинспекторхэу Лафышъэ Салимрэ Шъоджэ Азэматрэ IэпэIэсэныгъэшхорэ гукIэгъуныгъэ­шхорэ къызэрэзхагъэфагъэм фэшI лъэшэу сафэраз. «Тхьашъуегъэпсэушхо» ясэIо. Ахэм афэдэ къулыкъу­шIэхэм Адыгеим игъогухэм Iоф зэрэщашIэрэр шIукIэ афэплъэгъунэу щыт», — къыщеIо тхыгъэм.

ЦIыфхэм хэбзэнчъэу къадэзекIуагъэхэмэ хэгъэгу кIоцI къулыкъум зыфагъэзэн зэра­лъэкIыщтымкIэ АР-м и МВД макъэ къегъэIу. Ахэм зэу ащыщ тхыгъэкIэ зафэбгъэзэныр. Мыщ фэдэ шIыкIэм тетэу ар щытын фае:

1. Письмэр зыфэптхырэ хэгъэгу кIоцI къулыкъум ыцIэ е зызфэбгъазэ пшIоигъо къулыкъушIэм ылъэкъуа­цIэ, ыцIэ, ятацIэ е иIэнатIэ.
2. Ежь цIыфым ылъэкъуацIэ, ыцIэ, ятацIэ.
3. Джэуапыр къыздарагъэхьыжьыщт почтовэ адресыр.
4. УиIапэкIадзэ ыкIи зыщыптхыгъэ мафэр.
5. ИщыкIагъэ хъумэ тхыгъэм техыгъэр (копия) ибгъэгъусэн плъэкIыщт.

Даоу къаIэкIахьэхэрэр зэкIэ атхых. Нэужым ахэм захаплъэхэкIэ уахътэу къафагъэуцугъэм къыхиубытэу ар къэзытхыгъэм джэуапыр фарагъэхьыжьы.

АР-м и МВД джыри зэ цIыфхэм закъыфегъазэ бзэджэшIагъэ зэрахьагъэу е хабзэр аукъуагъэу щыгъуазэхэмэ полицием икъулыкъушIэхэм макъэ арагъэ­Iунэу. Шъугу къэтэгъэкIыжьы, телефонымкIэ ыкIи Интернетым исайткIэ ОВД-м зыфэжъугъэзэн шъулъэ­кIыщт. Джащ фэдэу министерствэм иофициальнэ сайтэу «Для граждан» зыфиIорэм игъэкIотыгъэ къэбарыр ижъугъотэщт.

Джыбэм иIабэхэрэ бзэджашIэхэм студентхэр ыкIи кIэлэеджакIохэр афэсакъынхэу хэбзэухъумакIохэр къяджэх.

Мыхэм афэдэ бзэджэшIагъэхэр нахьыбэу зыщызэрахьэхэрэр общественнэ транспортыр ары. ИлъэсыкIэ еджэгъур зэрэрагъэжьэжьыгъэм ыкIи мы уахътэм транспортым итIысхьэрэр нахьыбэ зэрэхъурэм дакIоу, зэтыгъохэрэм япчъагъи хэхъо. Арышъ, шъузфэсакъыжь.

Адыгеим иполицие шъугу къегъэкIыжьы:

— унэм шъукъикIы зыхъукIэ непэ шъуищыкIэгъэщт ахъщэр къашъуштэ, осэшхо зиIэ пкъыгъо горэ шъущэфынэу ишъухъухьагъэмэ, банк картэр жъугъэфедэмэ нахьышIу;

— картэм ипин-код зытетхэгъэ тхьапэр шъуибэхъщалъэ дэшъумыгъэлъ;

— тучаным шъучIэтымэ, барсеткэр, Iалъмэкъыр шъуапэкIэ шъуIыгъых;

— гъончэджым иджыбэ шъуиахъщэ, мобильнэ телефоныр ыкIи уасэ зиIэ пкъыгъохэр ишъумылъхьэх. БзэджашIэм зи римыгъаIоу ахэр рихынхэ ылъэкIыщт.

Зыщышъумыгъэгъупш!

Джыбэм иIэбэхэрэ бзэджашIэхэм нахьыбэрэмкIэ «Iоф зыщашIэрэр» цIыфыбэ зыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэр арых. Общественнэ транспортыр, вокзалхэр, кинотеатрэхэр, тучанхэр, бэдзэрхэр, зэхахьэхэр арых мыщ фэдэ бзэджэшIагъэхэр бэу зыщагъэунэфыхэрэр.

Шъуиджыбэ зыгорэ рахыгъэу щытмэ, апэрэмкIэ гъунэгъоу щыт цIыфхэм зафэжъугъаз, шъуяупчI. Ахэм ащыщхэм бзэджашIэр алъэгъугъэн ыкIи ащ итеплъэ зыфэдэр къаIон алъэкIыщт.

ПсынкIэ Iофэу полицием шъуфытеу, ащ ителефон номерыр 02 (мобильнэмкIэ — 102).

ХэбзэухъумакIо­хэм зафэжъугъэзэнэу прокуратурэм еIо

БзэджэшIагъэ е хъугъэ-шIагъэ горэ шъулъэгъугъэмэ е шъо шъушъхьэкIэ хэбзэукъоныгъэ къыжъудызэрахьагъэмэ, Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ макъэ ежъугъэIунэу зыкъышъуфегъазэ. Ар шIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ пшIын плъэкIыщт.
Тхьапэм тептхэрэм итынхэ фаехэр:

1. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ органэу е ащ Iоф щызышIэу зызыфэбгъазэрэм ыцI, IэнатIэу ыIыгъыр.
2. Зафэзыгъазэрэм ылъэкъуацI, ыцI, ятэ ыцI.
3. Джэуапыр зыдырагъэхьыжьыщт адресыр.
4. Ежь ышъхьэкIэ кIэтхэжьыныр ыкIи мафэу зитхыгъэр.
5. ЦIыфым ытхыгъэр къэзыгъэшъыпкъэжьхэрэ документхэр.
НэкIубгъор къэзыгъэхьазырыгъэр

КIАРЭ Фатим.