Пчъагъэр зыщызэфэдэм урэхьатырэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Мэщыкъу» Пятигорск – 1:1 (1:0).
Iоныгъом и 18-м Адыгэ Республикэм истадион щызэдешIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Хьачыр, КIышъэ, Хайманов, Кириленко, ХъуакIо, Крылов (Гаракоев, 54), Макоев (А. Делэкъу, 64), Оразаев, Пекъо, Къонэ (Антоненко, 64), Iащэ (Датхъужъ, 90).


Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Iащэ – 10,»Зэкъошныгъ». Дулаев – 67, пенальтикIэ, «Мэщыкъу».

ТекIоныгъэр зыхьыщтыр язэрэмыгъашIэу ешIакIохэр зэнэкъокъу­гъэх. А. Макоевыр гупчэм итэу Iэгуаор чыжьэу ыпэкIэ ытыгъ. А. Iащэр Iэгуаом лъычъагъ, къэлэпчъэIутэу Д. Гиголаевым иза­къоу екIугъ. Анзор тазыр ешIапIэм ихьагъэу лъэшэу зэогъэ Iэгуаор къэлэпчъэпкъым тефи, чэрэгъузэ хъагъэм ифагъ – 1:0.

Я 57-рэ такъикъым тикомандэ иухъумакIоу Т. ХъуакIом шапхъэ­хэр ыукъуагъэхэу судьям ылъыти, ятIонэрэу къыфигъэпытагъ. Тамыгъэ плъыжьыр къыригъэлъэ­гъуи ешIапIэм зырегъэкIым, «Зэкъошныгъэм» иIофхэр нахь хьылъэ хъугъэх. «Мэщыкъор» пчъагъэм емызэгъэу ыпэкIэ илъыщтыгъ.

Я 67-рэ такъикъым пенальтикIэ «Мэщыкъом» иешIакIоу Дулаевым «Зэкъошныгъэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Пенальтир фэIэпэIасэу ащ ыгъэцэкIагъ. Пятигорскэ иешIакIохэр текIоныгъэм яшъыпкъэу фэбанэхэзэ, бэрэ апэкIэ илъыщтыгъэх. Къэлэпчъэ­Iутэу Т. Хьачырыр, ухъумакIохэр цыхьэшIэгъоу ешIагъэх нахь мышIэми, хьакIэхэм тикомандэ зэп зэрагъэгумэкIыгъэр.

«Зэкъошныгъэр» ыпэкIэ илъыщтыгъэми, тазыр ешIапIэм зынэсыкIэ Iэгуаор чIинэщтыгъ, зэгурыIоныгъэ тиешIакIохэм къахафэщтыгъэп. А. Iащэм икъоу дырагъэштэным, зэгъусэхэу чанэу апэкIэ илъынхэм тиешIакIохэр фэмыхьазырхэу къэлъэгъуагъэх. ШIыкIэшIухэм алъэхъух, ау ягу­хэлъхэр гъунэм нагъэсын алъэ­кIыгорэп.

ЗэIукIэгъур 1:1-у зэраухыгъэр «ЗэкъошныгъэмкIэ» гъэхъагъэу щыт.

КIэуххэр

Я 10-рэ ешIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.
«Динамо» Мх — «Черноморец» — 3:0, «Кубань-Холдинг» — «Биолог» — 2:1, «Форте» — «Ессентуки» — 6:0, «Анжи» — «Спартак» — 2:0, «Алания-2» — «Легион» — 0:2, «Ротор-2» — «Динамо» Ст — 2:1. «ТIуапсэ» — СКА — тыгъуасэ ешIагъэх.

ЧIыпIэхэр

1. «Анжи» — 24
2. СКА – 22
3. «Динамо» Мх – 20
4. «Форте» — 20
5.»Чайка» — 19
6. «Легион» — 15
7. «Черноморец» — 14
8. «Спартак» — 12
9. «Мэщыкъу» — 12
10. «Биолог» — 11
11. «ТIуапсэ» — 10
12. «Зэкъошныгъ» — 8
13. «Динамо» Ст – 8
14. «Кубань-Х». – 8
15. «Ротор-2» — 7
16. «Алания-2» — 5
17. «Ессентуки» — 4.
Я 11-рэ ешIэгъухэр
26.09
«Биолог» — «Форте»
«Динамо» Ст – «ТIуапсэ»
«Легион» — «Кубань-Х.»
«Мэщыкъу» — «Алания-2»
«Спартак» — «Зэкъошныгъ»
Черномоец» — «Ротор-2»
27.09
«Ессентуки» — «Динамо» Мх
«Чайка» — «Анжи».
Зэкъош республикэхэм якомандэхэу «Спартак» Налщык «Зэ­къош­ныгъ» Мыекъуапэ Iоныгъом и 26-м Налщык щызэIукIэщтых. ЯтIонэрэ купым сыд фэдэ чIыпIэ щаIыгъыми, ешIэгъур гъэшIэгъон хъущтэу тэлъытэ.