Адыгеим и ЛIышъхьэ хэдзынхэм ахэлэжьагъ

Зэрэхэгъэгоу зэрэщыщытым фэдэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзынкIэ Адыгеим амакъэхэр атэу щаублагъ. Мы охътэ дэдэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэми, муниципальнэ образованиехэм ялIыкIо къулыкъу заулэми ядепутатхэр республикэм щыхадзых. ПстэумкIи Адыгеим хэдзын Iофтхьэбзэ 20 щэкIо.

Адыгэ Республикэм исхэмкIэ апэу зымакъэ зытыгъэхэм ащыщ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Республикэм ипащэ къалэу Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу поликлиникэу N1-м щызэхэщэгъэ участкэу № 142-м тыгъуасэ щыIагъ. Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьа­Iэу Сергей Дрокинми мы хэдзыпIэм ымакъэ щитыгъ. Джащ фэдэу мы хэдзыпIэм къекIолIагъэх Адыгеим ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатэу Владислав Резник, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Сергей Стельмах.

Республикэм пстэумкIи хэдзэ­кIо 339779-рэ щатхыгъ. Мэфищым къыкIоцI хэдзакIохэм амакъэ хэдзыпIэхэм ащатынхэ е яунэ хэдзэкIо комиссиер къырагъэблэгъэн алъэкIыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм адэгущыIэзэ, республикэм щып­сэухэрэм къяджагъ чанэу мэкъэтыным хэлэжьэнхэу. КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысыем исхэм зафигъазэзэ «законодательнэ, гъэцэкIэкIо хабзэхэр зэрэзэдэлажьэхэрэм тапэкIэ бэ ялъытыгъэщт» къызэриIогъагъэр агу къыгъэкIыжьыгъ.

Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къызэритыгъэмкIэ, Къэралыгъо Думэм идепутатхэм яхэдзын республикэм къыщагъэлъэгъогъэ кандидати 6 хэлажьэ, ахэм ащыщэу зым ежь-ежьырэу зыкъигъэлъэгъожьыгъ. Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм яхэдзын хэлэжьэнэу партии 4-мэ яспискэхэмкIэ кандидат 295-рэ, зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэмкIэ кандидат 87-рэ атхыгъ.

«Урысые Федерацием и Къэ­ралыгъо Думэрэ Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ ахэтыщтхэр непэ хэтэдзых. Тиреспубликэ ис нэбгырабэмэ ар политическэ хъугъэ-шIэгъэшхоу зэрэщы­тыр къы­зэрагурыIорэм сицы­хьэ телъ. Мэкъэтыным хэла­жьэзэ, тащыщ пэпчъ амал иI хэгъэгумрэ тирес­публикэрэ янеущырэ мафэ зыфэдэ хъущтыр къыхихынэу. Тикъэралыгъорэ республикэмрэ илъэ­ситфым къыкIоцI хэхъоныгъэу ашIыщтыр тэры зэлъытыгъэр. ХэдзакIо пэпчъ ымакъэ ытыным мэхьанэшхо иI. Сэ сызфаехэм сымакъэ афэстыгъ, республикэм щыпсэухэрэми сыкъяджэ чаныгъэ къызхагъэ­фэнэу, мэкъэтыным хэлэ­жьэнхэмкIэ фитыныгъэу яIэр къызфагъэфедэнэу», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэдзыпIэм къызэкIом, хэдзынхэмкIэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэрэм уасэ къыритыгъ. Мыгъэ мэфищым къыкIоцI цIыфхэм амакъэ атын алъэкIыщт. Ащ ишIуагъэкIэ хэдзакIохэр зэтырихьащтхэп, хэдзыпIэхэм санитар шапхъэ­хэр къащыдалъытэщтых.
Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къызэ­ритыгъэмкIэ, сыхьатыр 8-м хэдзыпIэ 266-р къызэIуахыгъ, зэрагъэнэфэгъэ шапхъэхэм атетэу мэкъэтыныр рагъэжьагъ. Мафэ къэс (Iоныгъом и 17-м къыщегъэжьагъэу и 19-м нэс) сыхьатыр 8-м къыщыублагъэу сыхьатыр 20-м нэс санитар шапхъэхэр къыдалъытэзэ, ахэм Iоф ашIэщт. Хэдзынхэм алъыплъэ­хэрэми яIофшIэн рагъэжьагъ, волонтерхэри цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъух.

Адыгеим и Общественнэ палатэ общественнэ видеолъыплъэнымкIэ Гупчэм апэрэу Iоф щешIэ. Чэщми мафэми зэпымыоу хэдзыпIэ чIыпIэхэм ама­къэ зэращатырэр ащ къегъэлъа­гъо. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ымакъэ зеты нэуж зигугъу къэтшIыгъэ Гупчэм Iоф зэришIэрэм нэIуасэ зыфишIыгъ.

Хэдзынхэм алъыплъэрэ шъо­лъыр общественнэ штабым итхьаматэу, Адыгеим и Общественнэ палатэ ипащэу Устэ Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, видеолъыплъэнхэр игъом рагъэ­жьагъэх.

КъумпIыл Мурат хэдзынхэм алъыплъэхэрэм адэгущыIагъ. Ахэм зэу ащыщ Урысыем и Общественнэ палатэ хэтэу, Уры­сые Федерацием IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, тхэкIо цIэрыIоу МэщбэшIэ Исхьакъ. ООО-у «Юрист» зыфиIорэм иэкспертэу Сергей Числоври хэдзынхэм алъыплъэхэрэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм къытегущыIагъ.

«Хэдзын Iофтхьабзэхэр хабзэм диштэу, щынэгъон­чъэу зэхэщэгъэнхэмкIэ респуб­ликэм пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьэбзабэ щызэрахьагъ. Хэ­дзынхэр республикэм дэгъоу щыкIонхэу, хэукъоныгъэхэр амышIынэу, хэдзакIохэм загъэчанынэу сэгугъэ», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу