«Пушкинскэ картэм» Iоф ешIэ

КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм искус­ствэр зыфэдэр ашIэу, шIэныгъэ гъэ­нэ­фагъэхэр яIэхэу ыкIи культурэ ахэ­лъэу пIугъэнхэр мы картэм ипшъэрылъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, федеральнэ хабзэм нэбгырэ пэпчъ Iофтхьабзэу зыхэлэжьэщтхэм апэIуигъэхьанэу 2021-рэ илъэсым сомэ мини 3 зырыз къызэрэфырилъхьагъэр, мы илъэсыр икIымэ, къэкIощт 2022-м сомэ мини 5 джыри къафыригъэхьащт. А ахъщэр «Пушкинскэ картэр» зэзыгъэгъотыгъэ нэбгырэ пэпчъ шIуагъэ къытэу ыгъэфедэныр ары мурадыр.

Адыгеим мы Iофтхьабзэр щаублагъ

НыбжьыкIэхэм апэрэу картэр къызфагъэфеди, Адыгеим и Урыс къэралыгъо драматическэ театрэ щагъэ­уцугъэ спектаклэу «Одна ночь» зыфиIоу тичIыпIэгъоу Евгений Шварц ытхыгъэр къыщагъэлъэгъуагъ. Онлайн шIыкIэм тетэу билетхэр ащэфыхи, Мыекъуапэ игурыт еджапIэхэм яеджакIохэм ащыщхэр ыкIи Белореченскэ индустриальнэ техникумым истудентхэр ащ еплъыгъэх. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Ленинград щыпсэухэрэм къинэу ащэчыгъэр ащ къыщиIотыкIыгъ гъэшIэгъонэу, еплъыгъэхэм лъэшэу агу рихьыгъ, тапэкIи къагъэлъэгъощтыр зэрагъашIэзэ Урыс къэралыгъо драмтеатрэм иIофшIэгъакIэхэм защагъэгъозэн гухэлъ яI.

Картэм шIуагъэ хэлъэу иапэрэ IофшIэн лъэбэкъу ышIыгъэу плъытэн плъэкIыщт.

Дзэукъожь Нуриет.