«Динамэм» итыжьын

Хэгъэгум испорт обществэу «Динамэм» дзюдомкIэ изэнэкъокъу Волгоград щыкIуагъ.

Илъэс 18-м нэс зыныбжь пшъашъэ­хэр, кIалэхэр алырэгъум щыбэнагъэх. Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъу­бэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Пшъашъэхэм язэ­IукIэгъухэм Дарья Головиновам, кг 57-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къащихьыгъ. Мария Лодневам, кг 63-рэ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыдимыхыгъэми, ибэна­кIэ тренерхэм агу рихьыгъ.

Тренер-кIэлэегъа­джэу Мерэм Саидэ пшъашъэхэр дзюдо бэнакIэм фегъасэх.

Сурэтым итхэр: Мерэм Саидэрэ Дарья Головиновамрэ.