Адыгеир апэ ишъыгъ

Урысыем иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащэкIо.

Илъэс 15 – 16 зыныбжь пшъа­шъэхэр зэIукIэгъу зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх. Хэгъэгум ишъолъыри 10-мэ къарыкIыгъэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбанэх.

Командэхэм километрэ 20 къызакIум, Адыгэ Республикэм ипшъашъэхэм апэрэ чIыпIэр къы­дахыгъ. Мария Брюховам, Софья Сороколатовам, Арина Дикаям, Ангелина Винник дышъэ медальхэр къахьыгъэх.

ЯтIонэрэ чIыпIэр Санкт-Петербург, ящэнэрэр Тульскэ хэкум япшъашъэхэм ахьыгъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх, медальхэр, кубокхэр, щытхъу тхылъхэр афагъэ­шъошагъэх, шIухьафтынхэр афа­шIыгъэх.

— Типшъашъэхэм тагъэгу­шIуагъ. Хэгъэгум испорт гъэхъэгъэ ин щашIыгъэу тэлъытэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипрезидентэу Анатолий Лелюк. — Тикомандэ дышъэр къызэрэдихыгъэм фэшI гъэзетымкIи тыфэгушIо тшIоигъу.

Iоныгъом и 15-м хэгъэгум изэнэкъокъу Мыекъуапэ щылъагъэкIотагъ. «Критериум» зыфи­Iорэм пшъашъэхэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Километрэ 21-рэ къакIуным фэшI чIыпIэ хэ­хыгъэр гъогогъуиблэ хъураеу къачъыхьагъ.

Санкт-Петербург щыщэу Татьяна Мальковам апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тульскэ хэкум зыщызыгъэсэрэ Дарья Ермоловам тыжьыныр ыхьыгъ. Къырым ыкIи Адыгэ Республикэм ацIэкIэ зэ­нэкъокъум хэлэжьэгъэ Софья Сороколатовам джэрзыр къыди­хыгъ.

Адыгэ республикэ гимназием пэблэгъэ гъогухэм зэнэкъокъур ащыкIуагъ. Полицием икъулыкъу­шIэхэр щынэгъончъэ Iофыгъохэм алъыплъагъэх, зэIукIэгъухэр дэ­гъоу зэхэщэгъэнхэм пащэхэм анаIэ тетыгъ. Хэгъэгум изэнэкъокъу лъэкIуатэ.