Сэнаущхэр Адыгеим еугъоих

Адыгэ Республикэм теннис цIыкIумкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

— Краснодар, Ставрополь крайхэм, Адыгэ Республикэм якIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэм­рэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, — къытиIуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иIофышIэу Бзаго Рустам. — «Адыгеим сэна­ущхэр еугъоих» зыфиIорэ зэнэкъо­къур спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм гъэшIэгъонэу щы­кIуагъ, теннисыр зыгу рихьы­хэрэр зэфищагъэх.

— Адыгэ Республикэм теннис цIыкIумкIэ и Федерацие, Мые­къуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, Адыгэ къэралыгъо университетым зэнэкъокъур зэхащагъ. 2004 — 2013-рэ илъэсхэм къэхъу­гъэхэ кIалэхэр, пшъашъэхэр аныбжьхэм ялъытыгъэу купищэу гощыгъэхэу зэдешIагъэх. Теннис ешIэпIэ 24-мэ спортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъэгъуагъ.

КIалэхэм язэIукIэгъухэм Владислав Курдюковым, Артем Крба­шян, Борис Вайнштейн апэрэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх, зэкIэри Кранодар краим щыщых.

Адыгэ Республикэм ипсэупIэу Вольнэм къикIыгъэ Даниил Кузнецовым ятIонэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ, ар 2007 — 2009-рэ илъэс­хэм къэхъугъэмэ якуп хэтыгъ.

Апшерон районым щыщэу Эвелина Дубининам, 2004 – 2006-рэ илъэсхэм къэхъугъэмэ якуп, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

2007 — 2009-рэ илъэсхэм къэ­хъугъэхэ пшъашъэхэм якуп Краснодар щыпсэурэ Элина Плачковскаям зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

Тиреспубликэ и Кощхьэблэ район икIэлэеджакIоу Дарья Кузнецовар 2010 — 2013-рэ илъэс­хэм къэхъугъэхэ пшъашъэхэм аде­шIагъ. Анахь IэпэIасэхэм ащыщхэм текIоныгъэр къашIуихьи, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

— Зэнэкъокъур хэлэжьагъэхэм ашIогъэшIэгъон хъугъэ, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Бзаго Рустам. — Нэбгыри 170-м нахьыбэ теннис зэдешIагъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIабэ Мыекъуапэ щызэIукIагъ. Илъэс къэс зэнэ­къокъур зэхатщэ тшIоигъу.

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ физкультурэм, спортым апыщагъэхэу пIугъэнхэмкIэ, щыIэныгъэм фэгъэсэгъэнхэмкIэ зэнэ­къокъухэм ямэхьанэ зыкъеIэты. Узэкъотмэ – улъэш. ЗэхэщакIохэм егъэжьэпIэшIу ашIыгъэу тэлъытэ. Спортым ныбжьыкIэхэр хащэхэзэ, ясэнаущыгъэ къызэIуахы. Спорт псэолъэ зэтегъэпсыхьа­гъэхэр республикэм иIэх, ахэр ныбжьыкIэхэм языгъэсапIэхэу щытых.