Дунаим щагъэмэфэкIы

Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м дунаим щагъэмэфэкIыщт.

Республикэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» кIэщакIо фэхъуи, адыгэ шъуашэм и Мафэ дгъэмэфэкIэу зытыублагъэр илъэси 10 мэхъу.


— Апэрэ мэфэкI зэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ, — къеIуатэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Адыгэ шъуашэм и Мафэ мэхьанэу еттырэр республикэм ис лъэпкъхэм псын­кIэу къагурыIуагъ. КъыкIэлъыкIогъэ илъэсым урысхэр, къэндзалхэр, урымхэр, нэмыкI лъэпкъхэу тиреспубликэ щыпсэухэрэр мэфэкIым чанэу къыхэлэжьа­гъэх.

Къэбарыр Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, тилъэпкъэгъухэр зэрысхэ IэкIыб хэгъэгухэм алъыIэсыгъ, адыгэ шъуашэм и Мафэ агъэмэфэкIэу рагъэжьагъ.

ЗэхэщэкIо купыр

Илъэс къэс мэфэкIым Iоф дэзышIэщт зэхэщэкIо купыр агъэнафэ. Джырэблагъэ зэIукIэгъоу тиIагъэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ хэтхэр хэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, ащ игуадзэу Кушъу Светланэ, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр, республикэм и Къэралыгъо филармоние ипащэу Къулэ Мыхьамэт, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу Хъоджэе Аслъан, Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу Хъот Юныс, фэшъхьаф­хэри мэфэкIым изэхэщэн ехьылIэгъэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

МэфэкIым зиушъомбгъугъ

Адыгэ шъуашэм имэфэкI мафэ илъэс къэс нахь зеушъомбгъу, — къы­Iуагъ Шъхьэлэхъо Аскэр. — Адыгэ Республикэм ирайонхэм, Мые­къуапэ мэфэкIыр зэращыкIорэр нахь гъэшIэгъон зэрэтшIы­щтым тыпылъ. Тигъунэгъу Краснодар краим, Къэбэртэе-Бэлъкъа­рым, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым, нэмыкI­хэм адытиIэ зэпхыныгъэ­хэр дгъэфе­дэхэзэ, мэфэкIым лъэпсэшIоу фэхъугъэм зеушъомбгъу.

«Налмэсыр» щыуджыщт

МэфэкI зэхахьэм изэхэщэн фэгъэзагъэхэм ащыщ дунаим щашIэрэ ансамблэу «Налмэсыр».

«Налмэсым» икъашъохэм язакъоп зэхахьэм щытлъэгъущтыр. Художественнэ пащэу Хъоджэе Аслъан зэрилъытэ­рэмкIэ, «Налмэ­сым» Iофыгъуабэ мэфэкIым щигъэцэ­кIэщт.

Адыгэ шъуашэм идэхагъэ, лъэпкъ шъуашэр зезыхьэрэ къэшъуакIохэр, нэмыкIхэри зэрэзэдиштэхэрэр искусствэм ыбзэкIэ артистхэм къагъэлъэгъощт.

Мафэм икъыхэхын

Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэ къызэрэблагъэрэр, сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ имэфэкI мафэ тефэу адыгэ шъуашэм и Мафэ зэрэдгъэ­мэфэкIырэм гупшысэ гъэнэфагъэхэр хэлъых. Лъэпкъ шIэжьым имэхьанэ къэзыIэтырэ мэфэкIхэм адыгэ шъуашэм и Мафэ ахэтэлъытэ.

Дагъыстан, нэмыкI шъолъырхэм лъэпкъ шъуашэм и Мафэ ащагъэмэфэкIэу зэрэрагъэжьагъэм къегъэжьапIэ афэ­хъугъэр Адыгэ Республикэр ары.

Япчъагъэ хэхъо

Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъэм тегъэгушIо. Адыгэ шъуашэр зыщызылъэхэрэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ. Хэбзэ къулыкъу­шIэхэм, кIэлэеджакIохэм, общественнэ IофышIэхэм адыгэ шъуашэр ащыгъэу тэлъэгъух.

IэпэIасэхэу адыгэ шъуашэр зыдыхэм япчъагъи хэпшIыкIэу зыкъиIэтыгъ. Респуб­ликэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ иIофышIэ IэпэIасэу Гумэ Ларисэ иIофшIагъэкIэ Москва, нэмыкI къалэхэм ащашIэ хъугъэ.

Цурмыт Рузанэ Адыгэ къэралыгъо университетым иансамблэу «Нартым» къыщышъощтыгъ. Джырэ уахътэ Рузанэ ышIырэ адыгэ шъуашэхэм ятеплъэкIи ядэгъугъэкIи узыIэпащэ.

— Сисэнэхьат сшIогъэшIэгъон, — къытиIуагъ Цурмыт Рузанэ. — Адыгэ шъуашэр сыды зыхъукIэ цIыфэу ар зыщыгъыщтым игупшысэхэри къыдэсэлъытэх. Адыгэ шъуашэр щыгъын къодыеп. Шъуашэр пщыгъэу лъэпкъ шэн-хабзэхэр нахьышIоу къэоухъумэх.

— КIэлэцIыкIухэм адыгэ шъуашэм имэхьанэ нахьышIоу къагурыIо хъугъэ, — къытиIуагъ Дунэе Адыгэ Хасэм хэтэу ЦIыкIушъо Аслъан. — КъэшъокIо ансамблэхэм шъуашэу ащыгъыщтым икъыхэхын нахь куоу егупшысэхэу зэраублагъэм тегъэгушIо. Адыгэ паIор зыщыгъхэм япчъагъи хэпшIыкIэу хэхъуагъ.

Зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ адыгэ шъуашэм зэфещэх, лIэужхэм язэпхыныгъэхэр егъэпытэх.

ЗыщыкIощтыр

ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу адыгэ шъуашэм имэфэкI Iоныгъом и 28-м, пчыхьэм сыхьатыр 5-м щызэхащэщт. Къещхы зыхъукIэ респуб­ликэ филармонием мэфэкIыр щагъэмэфэкIыщт.

ЗэхэщакIохэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр рагъэблагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.