Апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ

Урысые Федерацием иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо.

Илъэс 15 – 16 зыныбжь пшъа­шъэхэр командэхэу зыхэтхэр километрэ 20-м щызэнэкъокъу­гъэх. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ апэрэ чIыпIэр зэIукIэгъухэм къащыдихыгъ, тренер шъхьаIэр Владимир Колоидис.

— Типшъашъэхэм тагъэгушIуагъ, — къытиIуагъ Адыгеим кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк. – Мые­къопэ районым игъогухэм ащыкIогъэ зэнэкъокъум Адыгеим ыцIэкIэ хэлэжьа­гъэх Мария Брюховар, Софья Сороколатовар, Ангелина Винник, Арина Дикаяр. Апэрэ такъикъхэм къащегъэжьагъэу тиреспубликэ ипшъа­шъэхэм щысэшIу къагъэлъэгъуагъ, дышъэ медальхэр къыдахыгъэх.

Хэгъэгум ишъолъыри 10-мэ яспортсменкэ 50 апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъ. Санкт-Петербург, Тульскэ, Иркутскэ хэкухэм япшъа­шъэ­хэр, нэмыкIхэр зэнэкъокъум яшъыпкъэу хэлэжьагъэх.

Сурэтым итхэр: Адыгеим икомандэ хэтхэр.