Къыблэм изэнэкъокъу зыфагъэхьазыры

Республикэм дзюдомкIэ иеджапIэхэм защызыгъасэхэрэм язэнэкъокъу Мыекъуапэ щызэхащагъ.

Илъэс 18-м нэс зыныбжь бэнэкIуи 120-рэ алырэгъум щызэIукIагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.
Байкъулэ Аслъан, кг 46-рэ, Шелобудин Астемир, кг 50, апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. БэнэкIуитIури Хьакурынэхьаблэ щыщых, тренерэу М. Шъынахъом егъасэх.

Хьадпэшъо Дамир, кг 55-рэ, Инэм щыщ, тренерыр Р. Джарымэкъу. Мыекъуапэ зыщагъасэ Эдуард Варельджан, кг 60, Бэгъ Амир, кг 66-рэ, ХьакIэмыз Ахьмэд, кг 90-м къехъу, Нэгэрэкъо Бислъан, кг 73-рэ. БэнакIохэм ятренерых Д. Хьакурынэр, С. Мерэмыр, Б. Беданыкъор.
Бзэджэжъыкъо Батыр Пщыжъхьаблэ щыщ, кг 81-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп щыбэнагъ. Тренерэу ащ иIэр Р. Нэджыкъу.

Адыгэкъалэ къикIыгъэ Бэгъ Сэлымэ, кг 90-рэ, тренерэу зыгъасэрэр Б. Шъэумэн.

ЗыцIэ къетIогъэ бэнакIохэм апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

ЯтIонэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм ащыщых Мухаммоджон Рустамовыр, Хьэшхъуанэкъо Да­мир, СтIашъу Эльдар, Хьатхъохъу Рустам, Алексей Щербак, Гъу­кIэлI Иляс, Мырзэ Амэрбый, Сергей Хачатурян, Максим Грищук.

Ящэнэрэ чIыпIэхэр афагъэшъо­шагъэх Сихъу Хьисэ, Лъэцэр Асфар, Щыгъущэ Алый, ГъукIэлI Хьазрэт, ЕмыкI Эльдар, Былымыхьэ Амир, Тутарыщэ Аскэрбый, ДзэлI Рэмэзан, нэмыкIхэм.

Пшъашъэхэр якупхэм ащызэнэкъокъугъэх. Ангелина Чувашовам, кг 40, Анзорыкъо Атланэ, кг 44-рэ, Дзагалова Камиллэ, кг 48-рэ, Виктория Бобровам, кг 52-рэ, Элина Подгорнаям, кг 63-рэ, Вероника Хорошок, кг 70-рэ, Едыдж Разиет, кг 70-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Пшъашъэ­хэм Мыекъопэ, Тэхъутэмыкъое районхэм, Адыгэкъалэ, Мыекъуа­пэ защагъасэ.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлым зэрилъытэрэмкIэ, бэнэкIо ныбжьыкIэхэр Урысыем, Европэм цIэрыIо ащыхъунхэм фэшI ягуетыныгъэ хагъэхъон фае. Щысэ зытырахын алъэкIыщтхэр респуб­ликэм щапIугъэх.

Республикэм изэнэкъокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр Къыблэм иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт чъэпыогъум и 1 – 4-м Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу щыкIощт.