«Зэкъошныгъэм» ихэхъоныгъэхэр

«Легион» Махачкала – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:2 (0:0).
Iоныгъом и 13-м Махачкала щызэдешIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Хьачыр, КIышъэ, Кириленко, ХъуакIо, Седов, Крылов (Гаракоев,67), Макоев (Де­лэкъо Аскэр, 71), Оразаев, Пекъо, Къонэ, Iащэ (Антоненко,84).

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Удунян – 59, «Легион». Iащэ – 74, Антоненко – 88, «Зэ­къошныгъ».


«Легионым» иешIакIоу Удунян тиухъумакIохэр къэлап­чъэм зэрэпэчыжьэхэр ыгъэфе­дагъ. Iэгуаор ащ къызыIэкIахьэм ухъумакIохэр къызэринэкIыгъэу щытыгъ. Удунян изакъоу къэлапчъэм къекIуи, метри 7 фэдизкIэ зыпэчыжьэ хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. ТекIоныгъэр къыдахыщтэу бысымхэр гугъэхэзэ апэкIэ къилъыщтыгъэх.

«Зэкъошныгъэм» иухъумэн Iофыгъохэр цыхьэшIэгъоу ыгъэцакIэхэзэ зэгурыIоныгъэ хэлъэу «Легионым» икъэлапчъэ екIу­щтыгъ. «Зэкъошныгъэм» угловоир къызетым, Iащэ Анзор ешIакIохэр ыпашъхьэ зэрэщытхэм пае къымыгъанэу къэлапчъэм метри 7 – 8 фэдизкIэ пэчыжьэу дауи, Iэгуаор дидзагъ.

ЕшIэгъур аухынкIэ такъикъи 2 фэдиз къэнагъэу Даниил Антоненкэм Iэгуаор къызыратым, къэлапчъэм псынкIэу дэуагъ. Къэлэпчъэбгыкъум Iэгуаор тефи къэлэпчъэ линием ыкIыб хъугъэ, ешIапIэм къифэжьыгъ. Судьям пчъагъэр 1:2 хъугъэу ылъытагъ.
«Зэкъошныгъэм» 2:1-у те­кIоныгъэр къыдихыгъ, ауж къинэ­рэ клубхэм къахэкIыжьэу ригъэ­жьагъ.
Я 9-рэ ешIэгъухэр

«Динамо» Ст — «Динамо» Мх — 2:3, «Биолог» — «Алания-2» — 5:3, СКА — «Ротор-2» — 1:0, «Черноморец» — «Форте» — 2:2, «Ессентуки» — «Кубань-Холдинг» — 1:2, «Мэщыкъу» — «Анжи» — 0:3.

Хэт тыдэ щыIа?

1. СКА — 22
2. «Анжи» — 21
3. «Чайка» — 19
4. «Динамо» Мх — 17
5. «Форте» — 17
6. «Черноморец» — 14
7. «Легион» — 12
8. «Спартак» — 12
9. «Мэщыкъу» — 11
10. «Биолог» — 11
11. «ТIуапсэ» — 10
12. «Динамо Ст — 8
13. «Зэкъошныгъ» — 7
14. «Кубань-Х». — 5
15. «Алания-2» — 5
16. «Ротор-2» — 4
17. «Ессентуки» — 4.

Я 10-рэ зэIукIэгъухэр

17.09
«Ротор-2» — «Динамо» Ст
18.09
«Анжи» — «Спартак»
«Форте» — «Ессентуки»
«Динамо» Мх – «Черноморец»
«Зэкъошныгъ» — «Мэщыкъу»
«Кубань-Х». — «Биолог»
«Алания-2» — «Легион»
20.09
«ТIуапсэ» — СКА.

«Зэкъошныгъэр» Мыекъуапэ щешIэзэ мыгъэ зыкIи текIоныгъэр къыхьыгъэп. Тикъалэ щыриIэрэ зэIукIэгъухэри къыхьынхэу, нахьыбэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.