ЗекIоным и Мафэ фэгъэхьыгъ

ЗекIоным и Дунэе мафэ къэблагъэ. ЗыгъэпсэфэкIо-зыплъыхьакIохэмрэ зекIоным епхыгъэу Iоф зышIэхэрэмрэ ар ямэфэкI.

Дунэе зекIон организацием 1970-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Устав иI. Апэрэу тэ тикъэралыгъо зекIоным и Дунэе мафэ зыщыхагъэунэфыкIыгъэр 1983-рэ илъэсыр ары. Кавказ биосфернэ заповедникым иIофышIэхэм а мафэм, Iоныгъом и 27-м, ипэгъокIэу гъэ къэс Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхащэхэу яхабз. Мыгъэ сурэттехыгъэхэр зыхагъэ­лэжьэщт зэнэкъокъоу «Я – турист Кавказского заповедника» зыфиIорэр зэхащэ.

Ащ хэлэжьэщтых дунаим ичIыпIэ дахэхэр емызэщхэу къэзыкIухьэхэрэр, туристическэ маршрутхэм ащыщ горэм щытырихыгъэ сурэтхэр зиIэхэр ыкIи социальнэ хъытыоу инстаграмыр зыгъэ­федэхэрэр.

Заповедникым ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, сурэтэу зэнэкъокъум хагъэлэжьэщтхэр Iоныгъом и 23-м нэс зэхэщакIохэм афагъэхьынхэу щыт. Ащ пае заповедникым итуристическэ маршрутхэм ащыщ сурэт щытеохы (о зытепхы­жьыми хъущт), ар инстраграмым иогъа­хьэ, гущыIэхэу @kavkazskizapovednik зыфиIохэрэр хэотхэх, хештегэу # ятуристкавказзаповедник зыфиIорэр хэогъэуцо. Бгъэхьырэм ычIэгъкIэ «Участвую в фотоконкурсе» оIошъ, кIэотхэжьы.

Хэти зыфаем фэди сурэт зэнэкъо­къум ыгъэхьын фит. Анахь сурэт гъэшIэгъонхэр зекIоным и Дунэе мафэ ехъулIэу зэхащэщт Iофтхьабзэхэм къащагъэлъэгъощтых, къызэхахьэхэрэр яопыткIэ зэдэгощэщтых, нэIуасэ зэфэхъущтых. Ащ фэдэ «фотосушкэхэр» кордонхэу Лаура, Гъозэрыплъэ ащыкIощтых.

Зэнэкъокъур зэхэзыщэхэрэр мэфэкI мафэм загъэпсэфынэу, сурэтхэм яплъын­хэу, тичIыопс идэхагъэ зэрагъэлъэгъунэу цIыфхэм къяжэх.