Къантемыр къыхихыгъэ гъогур

Кинорежиссер ныбжьыкIэу Бэлэгъэ Къантемыр итворчествэ ашIогъэшIэгъонэу цIыфыбэ лъэплъэ. Анахьэу IэкIыб хэгъэгухэм якинокритикхэр ары ащ ыгъэуцугъэ кинофильмитIуми осэ ин къафэзышIыгъэхэр. Къантемыр иIофшIагъэхэр агу рехьых, анаIэ къытет, къыкIэлъыкIощтхэ IофшIагъэхэм къяжэх.

Аужырэ лъэхъаным пандемием изэрарэу цIыф пстэумэ якIыгъэм емылъытыгъэу Къантемыр ящэнэрэ фильмэу ыгъэуцущтым исценарий егъэхьазыры.

Шъугу къэдгъэкIыжьын ащ зэлъашIэрэ кинорежиссерэу Александр Сокуровым Къэбэртэе-Бэлъкъар къэралыгъо университетым къыщызэIуихыгъэгъэ курсхэр къызэрэщиухыгъэхэр. «Теснота» зыфиIорэ кинофильмэу апэ ыгъэуцугъэр я 70-рэ Дунэе Каннскэ кинофестивалым хэлэжьагъ, программэу «Особый взгляд» зыфиIорэм кинопрессэмкIэ Дунэе федерациеу ФИПРЕССИ итын къыфагъэ­шъошагъ. ЯтIонэрэ фильмэу «Дылдэ» джащ фэдэу илъэситIу текIыгъэу Каннскэ кинофестивалым программэу «Анахь режиссурэ дэгъур» зыфиIорэм хэлэжьагъэхэм ащытекIуагъ. НэмыкI шIухьафтынхэри зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм къащыратыгъэхэу ащ иIэх.

Илъэс 27-рэ нахь ымыныбжьэу Дунэе кинофестивалым иIофшIагъэ зэрэхэфагъэм, дунэе киноиндустрием испециалистхэмрэ икритикхэмрэ ар къызэрэхагъэщыгъэм Къантемыр ышъхьэ ыгъэунэзагъэп. Непэ лъэкIэу иIэр зэкIэ режиссурэм фигъэIорышIэнэу хьазыр. Къыхихыгъэ сэнэхьатыр шIу елъэгъу, зэпымыоу ащ «ишъэфхэр» зэрегъашIэх. ГухэлъышIоу иIэр бэ, ахэр къызэрэдэхъу­щтым игуапэу ыкIи ишъыпкъэу пылъ.

Къантемыр творческэ цIыфхэр бэу инэIуасэх. Ахэм ащыщ литературнэ премиеу «Большая книга» зыфиIорэм илауреатэу, тхакIоу Марина Степановар, зэгъусэхэу фильмыкIэу ыгъэуцущтым исценарий зэдатхы. Фильмыр Къэ­бэртэе-Бэлъкъар Республикэм щытырахыщт, Къантемыр ятIонэрэу унэгъо кIоцIым къихъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэмрэ ащ исхэм язэфыщытыкIэхэмрэ зафегъазэ, джы ятэрэ ыкъорэ зэрэзэдэпсэухэрэр къыгъэлъэгъощт.

БэмышIэу лъэшэу зыгъэгушIогъэ къэ­бар къылъыIэсыгъ, ащ игъашIэ зэрэщытэу зэблихъункIи хъун.

Илъэс 29-рэ зыныбжь кIалэу, Налщык щыщэу, видеоджэгукIэхэр шIу зылъэгъу­рэр зэрэдунаеу щызэлъашIэрэ компьютернэ джэгукIэу зисценарий анахь дэгъоу непэ алъытэрэ сценаристым аме­риканскэ телеканал цIэрыIом пае ытхыгъэм ирежиссер хъугъэ.

«ДжэгукIэу The Last of Vs» («Одни из нас») зыфиIорэм сэри сырифана­тыгъ. Ащ сыгу пэблэгъэ гупшысэхэр къыгъэущыхэу къыхэкIыгъ. Джы пшысэм сыхэтым фэд. СынасыпышIу. ШъузкIэхъопсырэм шъори шъу­лъыкIу, къыжъудэхъущт», — къыригъэхьагъ ащ иинстаграм.
Къантемыр Iоф зыдишIэрэ продюсерэу, режиссерэу, медиа-менеджерэу Александр Роднянскэри а къэбарым ыгъэгушIуагъ. Режиссерхэр лъыгъэкIотэгъэнхэм ар тегъэпсыхьагъ, Iоф адешIэ. «Къантемыр режиссер дэгъу къодыеп, инджылызыбзэр ешIэ, ыгу гъашIэм фызэIухыгъ, арышъ, ащ къыхэхъухьэхэрэ зыми фэмыдэхэ хъугъэ-шIэгъакIэхэм афэхьазыр. БэшIагъэ ащ видеоджэгукIэр ыгъэуцунэу зыфэягъэр», — еIо ащ.

Сериалыр «Одни из нас» зыфиIорэ джэгукIэм ифэмэ-бжьымэ тетэу тыра­хыщт. Езыгъэблэгъэгъэ американскэ телеканалэу НВО-м хэхыгъэ фильмхэмрэ сериалхэмрэ къыгъэлъагъохэрэр. Америкэм изакъоу нэбгырэ миллион 40 фэдиз ащ еплъы. Хэгъэгу зэфэшъхьафи 150-мэ ипродукцие ащэфы. Сериалыр США-м щытырахыщт.

А. Роднянскэм макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, сериалым итехын мэкъуогъум рагъэжьагъ, Къантемыр тырихырэ пычыгъохэр къэкIорэ илъэсым ыкIэм нэс аухынхэу мэгугъэх.

Сериалым къыIотэщтыр США-м щыхъу­шIэгъэ вирус щынагъом къэралыгъор зэрэзэхигъэтэкъуагъэр, ащ ыуж илъэс 20 текIыжьыгъэу контрабандистэу Джоэлрэ илъэс 14 зыныбжь пшъэшъэжъыеу Эллирэ хэгъэгур къызэпачынышъ, зыщыпсэунхэ чIыпIэ къабзэ зэрэлъыхъущтхэр ары. Гъогур къакIуфэкIэ ахэр къиныгъуабэмэ ахэфэх, щынэгъошхохэр зэпачых. «Одни из нас» зыфиIорэ сериалым «Игра престолов» зыфиIорэ телесериалым игеройхэр къэ­зышIыгъэхэ актерхэр хэтыщтых.

Кинорежиссерэу Бэлэгъэ Къантемыр ытамэхэр еушхух. Ифильмхэр цIыфхэм агу рехьых. Фигурнэ катаниемкIэ Олимпийскэ джэгунхэм япризерэу Евгения Медведевам сериалэу къыдэкIыщтым нахь шIэхэу еплъы зэрэшIоигъор къытхыгъ. Зэрэдунаеу агъэ­шIэгъон Iоф­шIагъэ Къан­темыр къы­Iэ­кIэкIынэу къыфэлъэ­Iуагъ. Гъэзе­тэу «Нью-Йорк Таймс» икинокритикхэм «Дылдэ» илъэ­сым ианахь фильм дэгъу­хэм ахалъы­тагъ. «Форбсым» Къан­темыр тапэкIэ гъэ­хъа­гъэхэр зышIын зылъэ­кIыщт ныбжьыкIэ 30-у илъэс 30 зыныбжьхэм ахи­лъытагъ. ИкIыгъэ илъэ­сым режиссер ныб­жьыкIихэу зиIэпэIэса­гъэ­­кIэ къахэщыгъэхэм ащ ыцIэ ахатхагъ.

Къантемыр пэрыохъу гори къыфэмыхъоу, гухэлъышIоу иIэхэр зэ­кIэ къыдэхъунхэу тыфэ­лъаIо. «Гъогумаф» етэIо.

Шъаукъо Аслъангуащ.