Адыгеим ехьылIагъэм узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей икъэгъэлъэгъонэу «Адыгэхэр: Iэшэ-шъуашэхэр, шыухэр, дзэкIолIхэр» зыфиIорэр Кисловодскэ къыщызэIуахыгъ.

Хэгъэгум илъэпкъ проектэу «Культурэм» хэхьэрэ шъолъыр Iофэу «Творческэ цIыфхэр» зыфи­Iорэм ар щыщ. Кисловодскэ итарихъ музееу «ПытапIэм» къы­щызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр гъэшIэгъонэу гъэпсыгъэ.

— Археологие пкъыгъохэм ижъырэ лъэхъаным ухащэ. Адыгэхэм ятарихъ ехьылIагъэхэм щыIэныгъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр ахэолъагъо, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей ипащэ игуадзэу Шэуджэн Налмэс. – Адыгэхэм яшэн-хабзэхэр, культурэ баеу яIэр, пэсэ­рэ лъэхъаным япсэукIэ зыфэ­дагъэр, фэшъхьафхэри Кисловодскэ къыщытэгъэлъагъох.

Тилъэпкъэгъухэм шъуашэу ащы­гъыщтыгъэм, шыухэм, дзэкIолIхэм, Iашэу агъэфедэщтыгъэм, лIыгъэ зэрахьэзэ ячIыгу къызэраухъумэщтыгъэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъо­ным уегъэгъуазэ.

Шэуджэн Налмэс зэхахьэм хэлажьэзэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэмэ ащыщ тилъэпкъ итарихъ нэбгырабэ къызэрэкIэупчIэщтыгъэр.
— Пкъыгъо 248-рэ Кисловодскэ имузееу «ПытапIэм» къыщытэгъэ­лъагъо, — къеIуатэ республикэм и Лъэпкъ музей иIофышIэу Си­хьаджэкъо Иринэ. — Типащэхэм яшIуагъэкIэ пэшIорыгъэшъ Iофыгъо­хэр игъом дгъэцэкIагъэх. Кис­ловодскэ тыщыIэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэр гущыIэгъу къытфэхъу­гъэх. Адыгеим итарихъ нахь дэгъоу зэзыгъашIэ зышIоигъохэр гуфап­лъэу къэгъэлъэгъоным еплъыгъэх.

Музееу «ПытапIэм» ипащэхэм зэхахьэм къыщаIуагъ шIэжьым, лъэпкъ культурэм яхьылIэгъэхэ къэбархэм мэхьанэу аратырэм зыкъызэриIэтырэр. Патриотическэ пIуныгъэм, шэн-хабзэхэм, дин зэфэшъхьафхэр зылэжьырэ лъэпкъ­хэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм, нэмыкIхэм афэгъэ­хьыгъэхэм узыIэпащэ.

Чъэпыогъум и 3-м нэс къэгъэ­лъэгъоныр Кисловодскэ имузей щыкIощт.