Сабыищ-плIы зиIэхэри

Пенсиехэм ясистемэ фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм къызэращыдэлъытагъэмкIэ, бзылъфыгъэу сабыитф е нахьыбэ зиIэхэр ыкIи ахэм аныбжь илъэси 8-м нэсыфэкIэ зыпIугъэхэр, IофшIэгъэ илъэс 15 ыкIи пенсиехэмкIэ коэффициент 30 рагъэкъугъэмэ, аныбжь нэмысызэ пенсием кIон фитых.


2019-рэ илъэсэу законым зэхъокIыныгъэхэр зыфэхъугъэхэм къыщыублагъэу сабыищ-плIы зиIэ бзылъфыгъэхэри ащ къыхеубытэх. Бзылъфыгъэм сабыищ иIэмэ — илъэсищкIэ, плIымэ — илъэсиплIыкIэ нахьыжьэу пенсиер ыгъэпсын ылъэкIыщт. Ау ахэми IофшIэгъэ илъэс 15-м къыщымыкIэу яIэн фае.

Мы фэгъэкIотэныр ыгъэфедэнэу апэу къызнэсыхэрэр 1965-рэ илъэсым къэхъугъэ бзылъфыгъэу сабыиплI зиIэхэр, ахэм аныбжь илъэси 8-м нэсыфэкIэ зыпIугъэхэр ары. 2021-рэ илъэсым аныбжь илъэс 56-рэ зыхъукIэ ахъщэ тыныр агъэпсын фитых. Сабыищ зыпIугъэхэм 2023-рэ илъэсым пенсиер агъэпсын алъэкIыщт. Ащ къыхиубытэхэрэр 1966-рэ илъэсым къэхъугъэхэр ары.

Пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьым нэмысызэ ар ыгъэпсынэу фитыныгъэ зиIэ ныхэм Интернетыр къызфагъэфедэзэ тхылъхэр атынхэ алъэкIыщт. Джащ фэдэу ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органэу зыпэблагъэхэм екIуалIэхэми хъущт, ау ащ пае пэшIорыгъэшъэу зарагъэтхын фае.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.