Бзылъфыгъэр зэриукIыгъэмкIэ агъэмысэ

Къутырэу Северо-Восточные Сады щыщ хъулъфыгъэр агъэмысэ укIыгъэ Iоф зэрэзэрихьагъэмкIэ.

Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ отделэу Мыекъопэ районым щыIэм илъэс 45-рэ зыныбжь хъулъфы­гъэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ Iофым ихэплъэн ыухыгъ.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым гъэтхапэм и 15-м лажьэ зиIэмрэ ащ инэIосэ бзылъфыгъэу илъэс 39-рэ зыныбжьымрэ ешъугъуныгъэ азыфагу къыдахьи зэфэгубжыгъэх. Нэужым бзылъфыгъэр ыукIынэу хъулъфыгъэм ыгу къихьагъ. Къутырэу Северо-Восточные Сады иурамэу Садоваям тет унэм исхэу спирт зыхэт псынкIэу къызэкIаблэрэ псышъор бзылъфыгъэм тырикIи, машIор кIидзагъ. Бзылъфыгъэм шъобжэу тещагъэхэм къахэкIэу сымэджэщым идунай щихъожьыгъ.

Хьыкумым иунашъокIэ бзэджашIэр агъэтIысыгъ.

Мы уахътэм ехъулIэу Мыекъопэ районым ипрокуратурэ къызэIуихыгъэ уголовнэ Iофыр хьыкумым фигъэхьыгъ.