ШъуиупчIэхэр афэжъугъэзэнхэ шъулъэкIыщт

Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу Адыгеим итым мы мазэм и 6-м къыщыублагъэу и 17-м нэс еджапIэхэм гъэшхэныр зэращызэхэщагъэм епхыгъэу «линие стырым» Iоф щишIэщт.


Къулыкъум иIофышIэхэр цIыфхэм упчIэжьэгъу афэхъущтых ыкIи зыгъэгумэкIыхэрэмкIэ джэуапхэр къаратыжьыщтых мыщ фэдэ телефонхэмкIэ:

(8772) 52-12-05-мкIэ – блыпэ мафэм къыщыублагъэу мэфэкум нэс сыхьатыр 10-м къыщегъэжьагъэу 12-м нэс ыкIи мафэм 3-м къыщыублагъэу 5-м нэс, бэрэскэшхом – сыхьатыр 10-м къыщегъэжьагъэу 12-м нэс;

(8772) 57-12-25-мкIэ – блыпэ мафэм къыщыублагъэу мэфэкум нэс сыхьатыр 9-м къыщыублагъэу пчыхьэм 6-м нэс, бэрэскэшхом – сыхьатыр 9-м къыщыублагъэу 5 хъункIэ такъикъ 15 иIэжьэу.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, УФ-м и Президент ипшъэрылъхэм ягъэцэкIэн къыхиубытэу Адыгеим 2020-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ и 2-м къыщегъэжьагъэу шхыныгъо стырхэр а 1 – 4-рэ классхэм ащеджэрэ еджэкIо мин 25-рэ фэдизмэ ыкIи я 5 – 11-рэ классхэм арыс нэбгырэ мини 9-м нахьыбэмэ щаIэкIагъэхьагъэх.

2021-рэ илъэсым ыпкIэ зыхэмылъ гъэшхэным изэхэщэн тегъэпсыхьагъэу сомэ миллион 245-рэ федеральнэ ыкIи сомэ миллиони 5 республикэ бюджетхэм къащыдэлъытагъ.

Ащ нэмыкIэу мы илъэсым иIоныгъо мазэ и 1-м къыщыублагъэу зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ сабыйхэу яунэхэм арысхэу рагъаджэхэрэми ыпкIэ хэмылъэу шхын зэхэубытагъэхэр аIэкIагъэхьащтых е ащ тефэрэ мылъкур аратыщт.

ТапэкIэ АР-м и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ еджапIэм щарагъэшхырэм идэгъугъэ лъыплъэгъэн зэрэфаем.

«Къэралыгъом и Президент ар пшъэрылъэу къыгъэ­уцугъ ыкIи зэрэзэшIотхырэм елъытыгъэщт сабыйхэм япсауныгъэ. Муниципальнэ псэупIэхэм япащэхэм пшъэрылъ афэсэшIы Iоныгъо мазэм ежьхэр ашъхьэкIэ еджапIэхэм кIонхэшъ гъэшхэныр зэращызэшIуахырэр ауплъэкIунэу. Общественнэ лъып­лъэным шъунаIэ нахь тежъугъэт — ны-ты комитетхэр мы IофшIэным къыхэжъугъэлажьэх», — къыIуагъ ЛIышъхьэм.