АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Щытхъу тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэх

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Иван Бахиловыр бэмышIэу Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 17-м хэт профильнэ полицейскэ классым щеджэхэрэм адэжь щы­Iагъ. Ащ игъусагъэх АР-м и Премьер-министрэу Наталья Широковар, къулыкъум епхыгъэу Iоф зышIэрэ Общественнэ советым итхьаматэу ТхьакIущынэ Аслъан, кадрэ къулыкъухэмкIэ министерствэм иотдел ипащэу Александр Ермиловыр, нэ­мыкIхэри.

Министрэр илъэсыкIэ еджэгъумкIэ кIэлэеджакIохэм ыкIи кIэлэегъаджэхэм афэгушIуагъ, шIэныгъэ дэгъу­хэр зэрагъэгъотынхэу кIэлэцIыкIухэм афэлъэIуагъ. ЕджапIэм ипащэу Олег Купиным ыкIи мыщ Iоф щызышIэрэ кIэлэегъаджэхэм къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм япIуны­гъэ-гъэсэныгъэ яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм фэшI зэрафэразэхэр къыкIигъэтхъыгъ. Нэужым республикэм иполицие пшъэрылъэу зэшIуихыхэрэм ыкIи тапэкIэ мурадэу зыфигъэуцужьхэрэм кIэкIэу ягугъу къышIыгъ. Шъэожъыехэми пшъэшъэжъыехэми анаIэ ащ тыраригъэдзагъ хэбзэукъоныгъэ зыхэлъ ыкIи пшъэдэкIыжь зыпылъ зекIокIэ дэйхэр къызызхагъафэкIэ полицием ящыIэныгъэ рапхын зэрамылъэкIыщтыр.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Наталья Широковам зэхахьэм хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. УблэпIэ ыкIи апшъэрэ классхэм ащеджэхэрэр пшъэдэкIыжь пылъэу еджэным къекIолIэнхэу ыкIи творческэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу къари­Iуагъ.

Хэгъэгу кIоцI къулыкъум уищыIэныгъэ еппхыныр псынкIагъоу зэрэщымытыр къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. Ар пшъэдэкIыжь ин зыпылъ сэнэхьатхэм зэращыщыр ыкIи обществэмкIэ мэхьанэшхо зэриIэр къыкIигъэтхъыгъ.

КIэухым хэгъэгу кIоцI къулыкъум зищыIэныгъэ езыпхы зышIоигъо кIэлэеджакIохэм яхэгъэгу шIу алъэ­гъоу пIугъэнхэм зиIахьышIу хэзышIэхьэхэрэ кIэлэегъа­джэхэу Любовь Коротаевам ыкIи Оксана Леоновам АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъхэр И. Бахиловым аритыжьыгъэх.

Участковэ анахь дэгъум икъыхэхын

2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 11-м Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икIэщакIоу Урысые зэнэкъокъоу «Народный участковый» зыфиIорэр рагъажьэ.

Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм мурадэу яIэр полицием икъулыкъушIэхэм цIыфхэм цыхьэу афашIырэм хэгъэ­хъогъэныр, къулыкъум имэхьанэ къэIэтыгъэныр ыкIи полицием иуполномоченнэ участковэм иIофшIэн обществэм уасэ фишIыныр ары.

Онлайн-мэкъэтыным изэфэхьысыжьхэмкIэ, зэнэкъо­къум иедзыгъо пэпчъ текIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэр къэнэфэщтых. ШIоигъоныгъэ зиIэ пэпчъ ежь зыфэе къулыкъушIэм ымакъэ фитын ылъэкIыщт.

Проектэу «Народный участковый» зыфиIорэр лъэныкъуищкIэ рекIокIыщт. Апэрэ едзыгъор район мэхьанэ иIэу шъолъырхэм ащыкIощт. Адыгеим щыпсэухэрэм амал яIэщт зыфэе къулыкъушIэм амакъэ фатынэу. Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм якъэбар АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ыкIи район полицием иотдел ясайтхэм къарыхьащт.

Онлайн-мэкъэтыныр 2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 11-м къыщегъэжьагъэу Iоныгъом и 20-м нэс рекIо­кIыщт.

ЯтIонэрэ едзыгъор республикэ мэхьанэ иIэу мы илъэсым чъэпыогъум и 7-м къыщегъэжьагъэу и 16-м нэс кIощт. Ащ текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэм ящэнэрэ едзыгъом республикэр къыщигъэлъэгъощт.

Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэм ыкIи призер хъугъэхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу полицием иуполномоченнэ участковэ и Мафэ тефэу афэгушIощтых.

КъулыкъушIэхэм афэраз

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Иван Бахиловым ыцIэкIэ ведомствэм рэзэныгъэ тхылъ бэмышIэу къыIукIагъ.

Краснодар краим щыпсэурэ бзылъфыгъэм Адыгеим и ГИБДД икъулыкъушIэхэу, полицием илейтенантхэу Мыгу Аслъанрэ Дзэукъожь Алыйрэ ясэнэхьаткIэ IэпэIэсэныгъэшхо ыкIи гукIэгъу къызхагъафи IэпыIэгъу къызэрэфэхъугъэхэм фэшI ахэм зэрафэразэр иписьмэ къыщыреIотыкIы.

Бзылъфыгъэм къызэритхырэмкIэ, мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ иунагъо ыкIи зыныбжь имыкъугъэ кIэлэцIыкIухэр игъусэхэу Мыекъопэ районым изыгъэ­псэфыпIэ чIыпIэ кIощтыгъэх. Гъогум тетэу кIохэзэ ошIэ-дэмышIэу машинэу зэрысыгъэхэр къэкъутагъ. А чIыпIэм пэгъунэгъоу къулыкъур щызыхьыщтыгъэхэ полицием иIофышIэхэм бзылъфыгъэм гу къылъатагъ ыкIи IэпыIэгъу фэхъунхэу рагъэжьагъ.

«Автомобилхэм яфэIо-фашIэхэр зыщагъэцакIэрэ станцием сынигъэсын ылъэкIынэу полицием иIофы­шIэхэм машинэр сфашIыжьыгъ. Ащ ыуж станцием тынэсыфэ сэри, сабыйхэми ахэм анаIэ къыттырагъэ­тыгъ. Машинэр щынэгъончъэу зэрашIыжьыгъэм зызщагъэгъуазэ нэуж ахэм къулыкъум падзэжьыгъ», — къыщеIо итхыгъэ Краснодар щыщ бзылъфыгъэм.

«Зисэнэхьат хэшIыкI фызиIэ ыкIи щытхъу хэлъэу къулыкъур зыхьырэ полицием иIофышIэхэр Адыгеим зэрэщылажьэхэрэр шIукIэ афэсэлъэгъу. Къулыкъу­шIэхэм сафэлъаIо шIоу щыIэр къадэхъоу, яунагъохэм адатхъэу щыIэнхэу», — къыщеIо кIэухым.

Мазэм сомэ миллион 15-м ехъу

Адыгеим и МВД изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, телефон ыкIи интернет гъэпцIакIохэм республикэм щыпсэурэ цIыфхэм шышъхьэIу мазэм сомэ миллион 15-м ехъу ашIуатыгъугъ.

Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу бзэджэшIэгъэ 45-рэ зэрахьагъэу атхыгъ, ащ щыщэу 28-р республикэм игупчэ щагъэунэфыгъ.

Анахьэу цIыфхэр зэрагъапцIэхэрэм ащыщ банкым исчет ыкIи картэм арылъ ахъщэхэр щынэгъончъэу щымытхэу, «гъэпцIакIохэм» ар къызфагъэфедэн ыкIи ахъщэр ашIуатыгъун алъэкIынэу агурагъаIозэ, зэкъо­дзэн бзэджэшIагъэхэр зэрадызэрахьэхэрэр. НахьыбэрэмкIэ бзэджашIэхэр цIыфхэм телефонкIэ къадэгущыIэхэзэ сомэ мин 50-м къыщегъэжьагъэу мин 300-м нэс ашIуатыгъу. Джащ фэдэу интернет-тучанымкIи цIыфхэр агъапцIэх, гурытымкIэ сомэ мини 10-м къыщегъэжьагъэу ашIуатыгъу.

Анахь хъугъэ-шIэгъэ инэу зигугъу къэтшIыщтыр шышъхьэIу мазэм Тэхъутэмыкъое районым щыхъугъ. Мыщ щыпсэурэ илъэс 50 зыныбжь бзылъфыгъэм брокерскэ организацием илIыкIоу къышIуигъэшIызэ ымышIэрэ бзэджашIэу къыфытеуагъэм цыхьэ фишIи, федэ къыригъэхьы шIоигъоу ыугъоигъэ ахъщэр криптовалютэм хилъхьагъ. Ащ ыуж ары къызыгурыIожьы­гъэр сомэ миллиони 5-р гъэпцIакIом зэрэшIуитыгъугъэр.

Ащ нэмыкIэу банкым иIофышIэу къыгуригъаIуи гъэпцIакIор илъэс 49-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм къыфытеуагъ, «щынэгъончъэ» счетым ригъахьэу ыIозэ сомэ миллион гъэпцIакIом икартэ фыригъэхьагъ.

Полицием икъулыкъушIэхэм джыри зэ цIыфхэм агу къагъэкIыжьы, амышIэрэ цIыфхэм цыхьэ афамышIынэу, банкым икартэ ыкIи нэмыкI реквизитхэм япчъагъэхэр зыпарэми арамыIонэу. Интернет-тучанымкIэ щафэхэ хъумэ сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу, гъэпцIакIохэм зарамыгъэгъэделэнэу.

Ахъщэ нэпцIыр къезыгъэкIокIыхэрэр къаубытыгъэх

ШышъхьэIум и 26-м, пчыхьэм, республикэ МВД-м экономическэ щынэгъончъэнымкIэ ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным ебэныгъэнымкIэ гъэIорышIапIэм иIофышIэхэм къэбар къаIэкIэхьагъ поселкэу Инэм дэт тучаным ащыщ ищакIо ахъщэр ылъытэжьы зэхъум сомэ мини 5 хъурэ купюрэ нэпцIыр къызэрэхигъэщыгъэмкIэ.

Нэужым видеолъыплъэныр къызфагъэфеди зэрагъэу­нэфыгъэмкIэ, хъулъфыгъэм зыгорэ ыщэфи ахъщэ нэпцIыр къаритыгъэу ары. Джащ фэдэу къулыкъушIэхэм агъэунэфыгъ хъулъфыгъэр зэрысыгъэ автомобилыр ыкIи ащ иномер.

Хъулъфыгъэм икъэубытынкIэ хэушъхьафыкIыгъэ операцие зэхащагъ. Урысыем и МВД иотделэу Тэхъу­тэмыкъое районым щыIэр, гъэIорышIапIэм иоперативникхэр ыкIи гъогу-патруль къулыкъум иIофышIэхэр зэгъусэхэу зэгуцафэхэрэ автомобилыр поселкэу Яблоновскэм къыщагъэуцугъ.

Автомобилым хъулъфыгъищ исыгъ, илъэс 25 — 36-рэ аныбжь, Краснодар, Ставрополь краим ыкIи Аланием щыщых.

Автомобилыр къулыкъушIэхэм къызалъыхъум, мини 5 зэрыт ахъщэ нэпцIхэр бэу къырагъотагъ. Зэрагъэу­нэфыгъэмкIэ, IуагъэкIыжьын гухэлъ яIэу ИнтернетымкIэ сомэ мини 5 хъурэ купюрэ нэпцIыхэр бэу хъухэу къызIэкIагъэхьагъэх. Нэужым хъулъфыгъэхэр Тэхъу­тэмыкъое районым къакIохи, тучан цIыкIухэм товар мылъапIэхэр ахъщэ нэпцIымкIэ ащащэфыгъэх.

Адыгеим и МВД иэксперт-криминалистхэм зэрахьэгъэ уплъэкIунхэм къагъэлъэгъуагъ сомэ мини 5 хъурэ купюрэр зэрэнэпцIыр. Къаубытыгъэ хъулъфыгъищыми уголовнэ Iофхэр къафызэIуахыгъэх, следствиер макIо.

Къэзыгъэхьазырыгъэр
КIАРЭ Фатим.