ЧIэнагъэ ышIы хъущтэп

Урысыер — Хорватиер — 0:0.
Iоныгъом и 1-м Москва щызэдешIагъэх.

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэм пэшIорыгъэшъ зэIу­кIэгъухэр яIагъэх.
Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ Хорватием текIоныгъэр къышIуи­хьын зэримылъэкIыгъэр тигукъау. Тренер шъхьаIэу Валерий Карпиным къыIуагъ ешIакIэу тикомандэ къы­гъэ­лъэгъуагъэм зэрезэгъырэр, ау пчъа­гъэу 0:0-м ыгъэрэзагъэп.

Купым хэтхэр зэрешIагъэхэм шъу­щытэгъэгъуазэ.

Словения — Словакия — 1:1, Мальта — Кипр — 3:0.

Апэрэ чIыпIэр купым къыщыдэзыхырэ командэр 2022-рэ илъэсым дунэе зэнэкъокъоу Катарэ щыкIощтым хэлэжьэщт. Урысыем икомандэ чIэнагъэ ымышIэу пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлэжьэн, ятIонэрэ ешIэгъур Хорватием къышIуихьын фае. Словакиемрэ Словениемрэ ешIакIэу къагъэлъэгъощтыр тшIэрэп, хырыхыхьэм фэтэгъадэ.

Зичэзыу зэIукIэгъухэр

04.09
Кипр — Урысыер
Словениер — Мальта
Словакиер — Хорватиер.
ЧIыпIэхэр
1. Хорватиер — 7
2. Урысыер — 7
3. Словакиер — 6
4. Словениер — 4
5. Мальта — 4
6. Кипр — 4.