Сэлам, еджапIэр!

Iоныгъом и 1-р – мэфэкI ин, илъэсыкIэ еджэгъур зыщырагъэжьэжьырэ маф. Мары одыджын мэкъэ чэфри зэфэдэу тыдэкIи къыщытеуагъ. Ащ кIэлэеджакIохэр классхэм арищагъэх, шIэныгъэ дунэе гъэшIэгъоным хищагъэх, ныбджэгъукIэхэм, кIэлэегъэджэ Iушхэм аIукIагъэх.

Пстэуми яшIыкIэ-теплъэкIи, якIэрэкIэгъэ-чэфыгъэкIи, гушIубзыугъэкIи къахэщых мыгъэ апэрэу еджапIэм кIогъэ кIэлэцIыкIухэр, джы – еджакIохэр. Ахэм якIэсэ дэдэ хъугъэгъэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэр къызэранэкIыгъ. Непэ апэрэу, ины­шхо хъугъэхэу къащыхъоу, партхэм адэтIысхьагъэх…

ЕджапIэр ахэмкIэ лъэшэу гъэшIэгъоны. МэфэкI зэхахьэм усэхэр, орэдхэр къыщаIуагъ, къэшъуагъэх. Шар зэмышъогъу­бэ дахэхэр ошъогум дагъэбыбэягъэх, джаущтэу зэкIэ кIэлэеджакIохэу еджэныр езыгъэ­жьэжьыгъэхэм илъэсыкIэ еджэгъумкIэ афэгушIуагъэх. Одыджын мэкъэ жъынчым ахэр зэбгырищыхи, класс нэфынэхэм аригъэ­тIысхьагъэх. Апэрэу якIэлэегъа­джэ нэIуасэ непэ фэхъугъэх, жьы къамыщэу щысых, кIэлэцIыкIухэр якIэлэегъаджэ анэ тырамыхэу едэIух; цыхьэ фашIы, зэкIэмкIи къыIорэм дырагъаштэ, агу рихьыгъэу, яапэрэ кIэлэ­егъаджэ нахь пэблагъэ хъухэмэ ашIоигъу. Ащ мы кIэлэцIыкIухэр фэсакъэу щыIэныгъэм мэкIэ- макIэу фигъэнэIосэщтых, амышIэрэ пстэур аригъэшIэщт, къафиIотэщт, аузэ ахэхъощт.

Апэрэ одыджыныр, апэрэ кIэлэегъаджэр, апэрэ классыр! Ахэр зэзакъу щыIэныгъэм къы­зэрэхафэхэрэр ыкIи ныбжьырэу гум къенэх.

МэфэкIымкIэ афэгушIозэ, АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шIэныгъэм и МафэкIэ зэкIэ апэрэ классым кIогъэ кIэлэцIыкIухэм портфель ушъэгъэ зэдэлъ зырыз ящыкIагъэр зэкIэ дагъотэнэу шIухьафтын афишIыгъ. А пкъыгъо зэфэ­шъхьафхэм ахэм къахагъотэщт яеджэкIо дневник. Апэрэ классым кIогъэ еджэкIо цIыкIур, «5» закIэу уеджэнэу пфэтэIо!

Лъэпэмафэ щышъошI шIэныгъэм!
Бэгъушъэ Мариет.