Кисловодскэ щыкIощт

Кисловодскэ итарихъ музееу «ПытапIэм» Iоныгъом и 3-м къэгъэлъэ­гъон гъэшIэгъон къыщызэIуахыщт.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей зэхищэгъэ къэгъэлъэгъонэу «Адыгэхэр: Iэшэ-шъуашэхэр, шыухэр, дзэкIолIхэр» зыфиIорэр Москва, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Ростов-на-Дону, Геленджик, Мыекъуапэ, фэшъхьафхэм ащыкIуагъ.

Ижъырэ лъэхъаным къыщегъэжьагъэу я ХIХ-рэ лIэшIэгъум икIэуххэм анэс адыгэ шыухэм, дзэкIолIхэм, Iашэу агъэфедэщтыгъэм, шъуашэу ащыгъыщтыгъэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъоным тарихъым инэкIубгъохэм куоу уахещэ, археологием фэгъэхьыгъэхэм узыIэпащэ, —къытиIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ.

Пкъыгъо 248-рэ Кисловодскэ имузей къыщагъэлъэгъощт. Адыгеим икультурэ, иискусствэ нахьышIоу хэгъэгум щашIэным, зекIо Iофыгъохэм зягъэушъомбгъугъэным афэшI республикэм и Лъэпкъ музей икъэгъэлъэгъонхэм мэхьэнэ ин яI.