Зэдэлэжьэныгъэм иIофыгъохэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием лъэпкъ гвардиемкIэ идзэхэм Къыблэ шъолъырымкIэ пэщэныгъэ адызезыхьэрэ Игорь Турченюк тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм зэIукIэгъу щыдыриIагъ. Урысые Феде­рацием и Президент и Указэу 2021-рэ илъэсым шышъхьэIум и 9-м къыдэкIыгъэмкIэ а IэнатIэм ар Iухьагъ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан республикэм игъэцэкIэкIо хабзэрэ Урысые Федерацием илъэпкъ гвардие идзэхэм ячIыпIэ къулыкъурэ зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъыщтым иIофыгъохэм атегущыIагъэх.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Урысые Федерацием илъэпкъ гвардие идзэ­хэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Рес­пуб­ликэм щыIэм ипащэу Иван Гричановыр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ къэралыгъо пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ ведомствэхэм язэдэлэжьэныгъэ мэхьанэшхо зэриIэр.

«Щынэгъончъагъэр щыIэнымкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм адэлэжьэгъэным епхыгъэ опыт дэгъу республикэм иIэ хъугъэ. Анахьэу етIани ар къызынэ­фагъэр пандемием илъэхъан. Къэралыгъомрэ цIыфхэмрэ яфитыныгъэхэр, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр къэу­хъумэгъэнхэмкIэ Росгвардием пшъэдэкIыжь зыхэлъ Iофыгъоу къыфэгъэзагъэхэр тэрэзэу гъэцэкIагъэ хъунхэм тэркIэ мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Урысые Федерацием ­илъэпкъ гвардие идзэхэм Къыблэ шъо­лъырымкIэ япащэ къызэгущыIэм анахьэу къыхигъэщыгъэр Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ­къулыкъу IофшIэныр дэгъоу зэрэзэшIуихырэр ары, респуб­ликэм иIофхэм язытет нэIуасэ зыфишIынэу тапэкIэ къызэкIом джащ фэдэу къыхигъэщыгъагъ мылъку-техникэ лъэныкъомкIэ ведомствэм иIофхэр зэрэдэ­гъухэр. ЗэдэлэжьэныгъэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр Игорь Турченюк къыхигъэщыгъ ыкIи тапэкIи респуб­ликэм ихэбзэ къулыкъухэм лъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэрэдэлэжьэнхэ алъэкIыщт амалхэм афэгъэхьыгъэу къы­Iуагъ.

ГущыIэм пае, спорткомплек­сэу лъэпкъ гвардием идзэхэм ячIыпIэ къулыкъу иIэм спортым епхыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьаф­хэр щызэхащэнхэ алъэкIыщт. Ащ дакIоу ныбжьыкIэхэр яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэмкIэ, хэбзэухъумэкIо органхэм къулыкъур ащахьыным фэгъэ­хьазырыгъэнхэмкIэ IофшIэнэу зэдагъэцакIэрэм джыри нахь зырагъэушъомбгъущт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зырагъэу­шъомбгъуным республикэм ипащэхэми анаIэ тырагъэтыщт.

«ЛъэныкъуитIуми къытфэ­гъэ­хьыгъэ пшъэрылъхэр — пстэуми апэу мамырныгъэмрэ зыпкъ­итыныгъэмрэ къэухъумэгъэнхэр, цIыфхэр рэхьатныгъэ яIэу ыкIи щынэгъончъэу псэунхэр — тызэгъусэмэ тапэкIи зэшIотхынхэ тлъэкIыщт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу