Уц шIоим зеушъомбгъу

ШышъхьэIум и 16-м къыщегъэжьагъэу амброзием земыгъэушъомбгъугъэным фэгъэзэгъэ республикэ Межведомственнэ комиссием дэкIыгъохэр зэхещэх. ЦIыфым зиягъэ езыгъэкIырэ уц шIоеу амброзием пэшIуекIогъэным Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъ.

Республикэм ирайонхэмрэ икъалэ­хэмрэ лэжьыгъэ къызщагъэкIыхэрэ чIыпIэхэр комиссием хэтхэм къап­лъыхьагъэх. УплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, амброзиер къызыщыкIырэ чIыпIэ 68-рэ къыхагъэщыгъ. Уц шIоир къызыщыкIэу агъэунэфыгъэ чIыгу Iахьхэр зиехэм а укъоныгъэр дагъэзыжьыным фэшI мэфи 10 пIалъэ аратыгъ.

Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэриIорэмкIэ, а пIалъэр тешIэу зичIыгу зымыгъэкъэбзагъэм епхыгъэ къэбарыр ветеринар ыкIи фитосанитар уплъэкIунхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум икъутамэу Къыблэ шъолъырым щыIэм агъэхьыщт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, УФ-м мэкъу­мэщымкIэ и Министерствэ ышIыгъэ унашъом тетэу амброзием игъэкIодын икъоу пымылъыгъэхэм административнэ пшъэдэкIыжь атыралъхьащт.