ЕджэпIакIэхэр къызэIуахыгъэх

Тыгъуасэ, шIэныгъэм и Мафэ, Адыгеим гъэ­сэныгъэ зыщарагъэгъотырэ еджэпIитIу къыщы­зэ­Iуахыгъ — нэбгырэ 1100-рэ зычIэфэщт лицееу N 34-рэ (къ. Мыекъуапэ) нэбгырэ 250-мэ ателъытэгъэ еджапIэмрэ (псэу­пIэу Ханскэр).

ИлъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу кIэлэцIыкIухэм афэгушIонэу къэкIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх федеральнэ ин­спектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Урысые Федерацием ­и Къэ­ралыгъо Думэ идепутатэу Хьасаныкъо Мурат, Адыгэ Рес­публикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэ­рэщэ Анзаур, МКъТУ-м иректорэу Къуижъ Саидэ, къалэу Мые­къуапэ имэр ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Сергей Стельмах ыкIи ны-тыхэм ащыщхэр.

Лицееу N 34-м чIэсхэм, кIэлэ­егъаджэхэм, ны-тыхэм закъыфигъазэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэр дэгъоу еджэнхэмкIэ ыкIи лъэныкъо пстэухэмкIи хэ­хъоныгъэ ашIынымкIэ ящыкIэгъэ амалхэр зэкIэ яIэх.

«КIэлэцIыкIухэм еджэнхэмкIэ ящыкIагъэр зэкIэ яIэным, гъэсэ­ныгъэ тэрэз зэрагъэгъотыным мэхьанэшхо зэриIэр зэкIэхэми тэшIэ. Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным къызэри­IуагъэмкIэ, еджапIэм гъэсэныгъэ щызэрагъэгъотыным унагъом имызакъоу, хэгъэгумкIи мэхьанэшхо иIэу щыт. Хэхъоныгъэ тшIыным пае уахътэм диштэрэ гъэсэныгъэ дэгъу ятымыгъэгъо­тымэ, зи къыддэхъун тлъэкIыщтэп. Арышъ, тапэкIи Адыгеим щыпсэурэ кIэлэцIыкIу пэпчъ гъэсэныгъэ дэгъу егъэгъотыгъэ­ным пае тфэлъэкIыщтыр зэ­кIэ тшIэщт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

ЛицеикIэм спортивнэ залих (ублэпIэ ыкIи гурыт еджапIэм апае), къызщышъощтхэ залыр, тренажернэ залитIу, медицинэ блокитIу, зы стоматологическэ кабинет, акт залитIу (нэбгырэ 600-м ыкIи 350-м атегъэпсы­хьагъэхэу хэтых, ахэр уахътэм диштэрэ радиоаппаратурэмкIэ ыкIи мультимедийнэ системэхэмкIэ зэтегъэпсыхьагъэх. Программэр икъоу, куоу аIэ къырагъэхьанымкIэ, япсауныгъэ игъэ­пытэнкIэ кабинетхэр зэкIэ зэрищыкIагъэм тетэу зэтырагъэ­псыхьагъэх. КIэлэцIыкIухэу зи­псауныгъэ зэщыкъуагъэхэми ящыкIэгъэ амалхэр агъотынхэу ашIыгъ. Ащ нэфэшъхьафэу залитIу зыхэт информационнэ­-тхылъеджэпIэ гупчэм Iоф щашIэным иамал мыщ чIэсхэм яIэщт. А пстэуми анэмыкIэу щэджэ­гуашхэ зыщашIын алъэ­кIыщт залитIу зыхэхьэрэ зэтегъэпсы­хьэгъэ блокыр мыщ хэт.
Республикэм и ЛIышъхьэ къызэгущыIэм къыхигъэщыгъ кIэлэегъаджэхэм япшъэрылъ анахь мэхьанэшхо зиIэхэм зыкIэ зэращыщыр: ахэр ары кIэлэцIыкIухэм яшIэныгъэхэмрэ якъулайныгъэхэмрэ алъапсэ зыгъэтIылъы­хэрэр, кIэлэеджа­кIохэм ясэнаущыгъэ къыхэгъэщыгъэнымкIэ зишIуагъэ къа­кIохэрэр. Хэушъхьа­фыкIыгъэу кIэлэцIыкIухэм ятэ-­янэхэми ащ закъыфигъэзагъ. Пандемием илъэхъан кIэлэцIыкIухэм яегъэ­джэнкIэ къиныгъоу къыкъокIыгъэхэр зэпычыгъэнхэмкIэ ахэм яшIогъэшхо къызэрэкIуагъэр къыхигъэщыгъ.

МКъТУ-м иректорэу Къуижъ Саидэрэ лицеим ипащэу Владимир Аленичрэ кIэлэеджа­кIохэм гущыIэ фабэхэр къафа­Iуагъэх.
ЕджэпIакIэм икъызэIухын ыуж КъумпIыл Мурат я 11-рэ классым ихьэгъэ кIэлэеджа-­кIо­хэм актовэ залым гущыIэгъу щафэхъугъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу ятыгъэ­нымкIэ, ягъэпсэфыгъо уахътэ нахь тэрэзэу зэхэщэгъэнымкIэ ыкIи джырэ амалхэр гъэсэныгъэм къызщыфэгъэфедэгъэ­нхэм­кIэ кIалэхэмрэ пшъашъэ­хэмрэ къа­Iэтыгъэ Iофыгъохэм Адыгеим и ЛIышъхьэ джэуапхэр къариты­жьыгъэх.

А мэфэ дэдэм псэупIэу Ханскэм дэт еджапIэу N 25-м къы­па­шIыхьэгъэ еджэпIэ унакIэм икъызэIухын Адыгеим и ЛIы­шъхьэ хэлэжьагъ.

Нэбгырэ 250-мэ а блокыр атегъэпсыхьагъ. Лингафон кабинетхэр, инфор­матикэмкIэ, химиемкIэ ыкIи фи­зикэмкIэ кабинетхэр хэтыщтых, джащ фэдэу IофшIэным нахь фэщагъэ хъунхэмкIэ амал­хэр къыдалъытагъэх. УнакIэм актовэ зал хъоо-пщау, спортым пы­лъынхэмкIэ ящыкIагъэхэр хэтых, шхапIэри дэгъоу зэтыра­гъэ­псыхьагъ. Зипсауныгъэ пыч фэхъугъэ кIэлэцIыкIухэми ящыкIэгъэ амалхэр арагъэгъотыщтых.

АгъэкIэжьыгъэ еджапIэр къы­заплъыхьэ лъэхъаным ащ ипащэу Ирина Комаровам еджапIэм изытет епхыгъэ псэлъэ кIэкI къышIыгъ.

КIэлэцIыкIухэм яегъэджэнкIэ уахътэм диштэрэ инновационнэ екIолIакIэхэр гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«ШIэныгъэм и Мафэ зэкIэ кIэ­лэеджакIохэм сафэлъаIо ­сшIоигъу еджэныр ашIогъэшIэгъонынэу, отметкэ дэгъу дэдэхэр къахьынхэу. Республикэм икIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэным, псауныгъэ пытэ яIэным ыкIи ясэнаущыгъэ хэхъоныгъэ фашIыным тэркIэ мэхьанэшхо иI, ащ пае ящыкIагъэр зэкIэ ядгъэгъотыщт», — къыIуагъ КъумплIыл Мурат.

Хэбзэ шIагъо зэрэхъугъэу, республикэм щыщ кIэлэцIыкIу­хэу апэрэ классым кIогъэ нэбгырэ 6800-мэ Iоныгъом и 1-м ехъулIэу зэкIэ къызфагъэфедэн алъэкIыщт Iэмэ-псымэхэр зыдэлъ Iалъмэкъ зырыз аратыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын: мы аужырэ илъэси 4-м республикэм нэбгырэ 3400-рэ зычIэ­фэщт еджэпIи 4 щагъэпсыгъ. 2024-рэ илъэсым ехъулIэу нэбгырэ 1100-рэ зырыз зычIэфэщт еджэпIи 4 джыри къызэIуахынэу ары. ЕджэпIакIэхэм яшIогъэшхо къэ­кIощт сменитIоу зэреджэщтыгъэ­хэм иIоф мы илъэс благъэхэм зэшIохыгъэ хъунымкIэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу