Кандидат 380-м ехъу хэдзынхэм ахэлэжьэщт

Iоныгъом и 17-м щегъэжьагъэу и 19-м нэс Адыгеим хэдзын кампание 20 щыкIощт: Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ядепутатхэр хадзыщтых, джащ фэдэу чIыпIэ мэхьанэ зиIэ кампание 18 муниципа­литетхэм ащыкIощт.

Адыгеим хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэу Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, мэкъэтыным изыкI мафэ изыфэгъэхьазырын ыкIэм фэ­кIуагъ. УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутат хъунхэмкIэ республикэм кандидати 6 щатхыгъ, зы нэбгырэм ежь-ежьырэу зыкъыгъэлъэгъожьыгъ. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм яхэдзынхэм ахэлэжьэнхэу спискэхэмкIэ кандидат 295-рэ, зы мандат зиIэхэмкIэ нэбгырэ 88-рэ атхыгъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы хэдзынхэм пэшIорыгъэшъэу умакъэ ащыптын плъэ­кIыщтэп, федеральнэ ыкIи муниципальнэ хэдзынхэм системэу «мобильный избиратель» зыфиIорэр ащагъэфедэщт. Хэдзынхэм языфэгъэхьазырын ыкIи язэхэщэн фэгъэзагъэх АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие, чIыпIэ хэдзыпIэ комиссии 9 ыкIи участковэ комиссие 266-рэ. Ахэм Iоныгъом и 3-м яIофшIэн рагъэжьэщт. Бюллетеньхэм яхэутын типографием щаублагъ. Мафэ къэс пчэдыжьым сыхьатыр 8-м щегъэжьа­гъэу пчыхьэм сыхьатыр 8-м нэс хэдзакIохэм амакъэ атын алъэкIыщт.

Общественнэ рэхьатныгъэр къэухъу­мэгъэным, гъогурыкIоныр щынэгъончъэ­ным, машIо къэмыхъуным, санитар-эпи­демиологическэ шапхъэхэр гъэцэкIэ­гъэнхэм анахьэу анаIэ атырагъэтыщт. Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыгъэ­уцугъ хэдзын кампанием хэлажьэхэрэм вакцинацием ыкIи ПЦР-тестированием епхыгъэ Iофтхьабзэхэр афызэхэщэгъэнхэу.

— ХэдзынхэмкIэ Гупчэ комиссием тыригъусэу мы кампанием изэхэщэнкIэ пшъэдэкIыжь тэхьы. Мэкъэтыныр зэIухы­гъэу, шъыпкъагъэ хэлъэу, хэбзэгъэуцугъэм диштэу зэхэщэгъэным ткIуачIэ етхьылIэн фае, — къы­хигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.