Едыдж Мэмэт: «Къэбар пхэнджхэм шъуямыдэIу!»

Коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэм ишIуагъэ дэгъоу къызыгуры­Iохэрэм ыкIи апэу зыхязыгъэлъхьа­гъэхэм ащыщ бзэхэр зыщызэрагъэшIэрэ гупчэу «Активым» ипащэу, Адыгэ Хасэм хэтэу Едыдж Мэмэт.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, зэрэдунаеу зыгъэгумэкIырэ уз мэхъаджэр къызе­жьагъэм къыщыублагъэу ежь узыми, ащ пэуцужьырэ вакцинэми афэгъэ­хьыгъэу шIэныгъэлэжьхэм, специа­лист­хэм яеплъыкIэхэм защегъэгъуазэ, тхы­гъабэхэм яджэу щыт.

— Шъыпкъэр пIощтмэ, вакцинацием епхыгъэ къэбар зэфэшъхьафэу зэ­хэ­тхырэр макIэп, — къеIуатэ М. Еды­джым. — Зыхэм ащ дырагъаштэ, адрэхэр

— пэуцужьых. Сэ зэрэс­лъы­тэрэмкIэ, къэ­Iо-нэIо пхэнджхэр зэкIэ «интернет хэкIэу» щытых, ахэм шъуя­мыдэIу! ­Шъхьафит медицинэ лите­ратурэм къыщатхырэм зыщызгъэгъозагъ, синэIосэ врачхэу Тыркуем щы­псэухэрэм ащыщ­хэми гущыIэгъу са­фэхъугъ ыкIи ахэр Урысыем къыща­шIыгъэ вакцинэу «Спутник V» зыфи­Iорэм лъэшэу къыщытхъугъэх. А еп­лъыкIэхэр зэфэтхьысыжьхи, тиунагъо исхэм зэкIэми гъэтхэпэ мазэм вакцинэр зыхядгъэлъхьагъ.

ТигущыIэгъу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, прививкэр япсауныгъэкIэ къя­хьылъэ­кIыгъэп ыкIи мэзитIу фэдиз зытешIэм уплъэкIунхэр зашIыхэм, антителахэр икъоу яIэхэу къагъэ­лъэгъуагъ. Джащ фэдэу, Лъэпкъ мэфэпчъым къыщыдэ­лъытэгъэ прививкэхэу зичэзыу къэсы­хэрэр ащ зыхарегъалъхьэх.

— Коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэр зыкIязгъэшIыгъэр цIыфыбэ зэ­рылIыкIырэ узым зыщысыухъумэным пай. Сэ сиIофшIэнкIэ бэмэ саIокIэшъ, рэхьатэу джы сахэтын сэлъэкIы. Вакцинэр схэлъ пае къэмынэу санитарнэ шапхъэхэри сэгъэцакIэх, — къыIуагъ Едыдж Мэмэт.

Iэшъынэ Сусан.