Ахэр тщыгъупшэхэ хъущтэп

Ленинград къэдзыхьагъэу зыщэтым ар къэзыухъумэгъэгъэ цIыф къызэрыкIохэм афэгъэхьыгъэ къэбархэм яугъоин фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу «Медаль моей памяти» зыфиIорэр 2021-рэ илъэсым щылэ мазэм и 27-м къыщегъэжьагъэу макIо.

А мафэм тефэу зыкIаубла­гъэми ошIэ-дэмышIагъэ хэлъэу щытэп: щылэ мазэм и 27-м Ленинград блокадэр тырахыжьыгъагъ. Iофтхьабзэм изэхэщакIо­хэр Санкт-Петербург информатизациемкIэ ыкIи зэпхыныгъэ­хэмкIэ и Комитетрэ и Архив комитетрэ.

2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 19-м нэс Iофтхьабзэр лъагъэкIотагъ. Интернет-порталэу «Медаль «За оборону Ленинграда» (https//medal.spbarchives.ru/) зыфиIорэр ары а лъэхъэнэ къиным Ленинград къэзыухъу­мэгъэ цIыфхэу ащ пае медаль къызфагъэшъошагъэхэм яхьылIэгъэ документхэр къызэрыхьащтхэр.

Интернет-порталым къехьэх Ленинград щыпсэущтыгъэхэм яспискэхэр, яунэе карточкэхэр, удостоверениехэу тыныр къэзыгъэшъыпкъэжьыхэрэр, нэмыкI архив къэбархэр. Архив документхэм мэхьанэшхо яIэу щыт, сыда пIомэ яIахьылхэм, къапэблагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэ­барыкIэ горэхэр къаIэкIэхьанхэмкIэ амалышIоу ар щыт. Джащ пае унашъо аштэгъагъ Ленинград къэзыухъумэгъэгъэ мамыр цIыф­хэм афэгъэхьыгъэу щыIэр нахьыбэ шIыгъэнымкIэ, а мафэхэм псэущтыгъэ лIыхъужъхэр нахь икъоу тынэгу къыкIэуцонхэмкIэ, тщымыгъупшэнхэмкIэ. Архив документхэм къахэхъожьыщтых а хьазабыр зыпэкIэкIыгъагъэхэм е ахэм яIахьылхэм къаIотэжьыгъэхэр.

Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьа­Iэу иIэр заом илъэхъэнэ анахь къинхэм зыкIэ ащыщым Ленинград щыпсэущтыгъэ цIыфхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр ащымыгъупшэныр ары.

Джащ фэдэу Ленинград а лъэхъэнэ гузэжъогъум дэсыгъэ­хэм яIахьылхэм къаIотэжьыхэрэр социальнэ хъытыум инэкIубгъоу «ВКонтакте» зыфиIорэм ижъугъотэщтых. Проектым инэкIубгъо къалэм щыпсэущтыгъэ цIыфхэм анэмыкIэу фронтовикхэми афэгъэхьыгъэхэр ижъугъотэщтых. Непэ ехъулIэу лIыхъужъ-ухъумакIохэм афэгъэхьыгъэ тарихъ 200-м ехъу аугъоигъах.

Ленинград къэзыухъумагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарэу къаугъо­игъэр зэкIэ Санкт-Петербург и Гупчэ къэралыгъо архиврэ Ленинград икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Къэралыгъо мемориальнэ музеимрэ аIэкIагъэхьажьыщт. Ащ нэмыкIэу къаугъоигъэ къэбарыр зэкIэ электрон сборник ашIыжьынэу ары зыфаехэр.

Мы Iофтхьабзэм изэхэща­кIохэм ащ къыхэлэжьэнхэу фаехэр зэкIэ рагъэблагъэх. ШъуиIахьылхэм ащыщхэу Ленинград икъэухъумэн зиIахь хэзы­шIыхьагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр къыздэжъугъэ­хьы-щтыр:

— почтэмкIэ: medal@spbarchives.ru;

— социальнэ сетэу «ВКонтакте»: https://vk.com/mymory_medal;

— «ВКонтакте» зыфиIорэм игуадзэкIэ: https://vk.com/app 7643740.

Мы Iофтхьабзэм мэхьанэшхо иIэу щыт, сыда пIомэ УФ-м щыпсэурэ пстэуми типшъэрылъ ТекIоныгъэшхом фэгъэхьыгъэ тарихъыр къэухъумэгъэныр.