Дышъэр къыдахыгъ

Дунаим пляжнэ футболымкIэ изэнэкъокъу Москва щыкIуагъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ Японием иешIакIохэм 5:2-у атекIуи, ящэнэрэу апэрэ чIыпIэр дунаим къыщыдихыгъ. Японием ятIонэрэ Швейцарием ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.