Гъэсэныгъэр шэпхъэшIухэм адиштэнэу

Неущ, Iоныгъом иапэрэ мафэ, республикэм икIэ­лэеджакIохэр еджапIэхэм якIу­жьыщтых, лъэ­хъэ­нэ мыпсынкIэу тызыхэтым емылъытыгъэу зэпэ­чыжьэ егъэджакIэм темыхьанхэу унашъо ашIыгъ.

Ау шэпхъэ гъэнэфагъэ­хэр къыдалъытэщтых — мэфэкIым епхыгъэ зэхахьэхэу ашIыщтхэм ахэлэжьэщтхэр апэрэу еджапIэм кIощтхэмрэ къихьэрэ еджэгъу илъэсым ыуж къычIэкIыщтхэмрэ арых.

Iоныгъом иапэрэ мафэ еджэпIакIэхэм япчъэхэр къызэIуахыщтых — я 34-рэ Мыекъопэ лицеим иунакIэу нэбгырэ 1100-мэ ателъытагъэмрэ псэу­пIэу Ханскэм ия 25-рэ еджапIэрэ.

Мыекъуапэ ЧеремушкэхэкIэ зэджэхэрэ ирайон еджэкIо чIыпIэхэу зыщыкIэрэр еджэпIакIэм ишIуагъэкIэ щыIэ хъущтых, зы сменэ егъэ­джэным техьажьыщтых. Мыщ ишIын сомэ миллион 719-м ехъу тефагъ, сомэ миллиони 150-м нахьыбэмкIэ оборудованиеу ыкIи Iэмэ-псымэу ищыкIэгъэщтхэр зэрагъэгъотыгъэх.

Джащ фэдэу лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зы­фиIорэм къыдыхэлъыта­гъэу, шъолъыр проектэу «Лъэхъаным диштэрэ еджапI» зыфиIорэм къыхиубытэу зэтырагъэпсы­хьагъ псэупIэу Ханскэм щашIыгъэ еджапIэр. Ар нэбгырэ 250-мэ ате­лъытагъ. ЕджапIэм ишIын сомэ миллион 272,8-м ехъу къыхагъэкIыгъ, ащ щыщэу сомэ миллион 270-р федеральнэ мылъку. КIэу ашIыгъэм ишIуагъэкIэ псэупIэм иеджэпIищмэ ачIэс сабыйхэр зы еджэгъу уахътэм тырагъэ­хьа­жьыщтых.

«ЕджэпIакIэм шэпхъэ лъагэхэм адиштэрэ гъэ­сэныгъэ ащябгъэгъотынымкIэ ищыкIагъэр зэкIэ щыгъэпсыгъ ыкIи кIэлэ­еджакIохэр къэлэ еджапIэхэм анахь мыдэеу мыщ щагъэсэнхэм тыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Аужырэ илъэсиплIым Адыгеим нэбгырэ мини 4,4-мэ ателъытэгъэ еджэпIи 4 щашIыгъ, 2024-рэ илъэсым ыкIэ нэс джыри 4, джащ фэдиз ачIафэу, ашIынэу агъэнафэ. Зыр — Мыекъуапэ ыкIи 3-р — Тэхъутэмыкъое районым. Ахэм анэмыкIэу АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фашIыгъ Мыекъуапэ коррекционнэ еджапIэ щышIыгъэным иIофыгъохэр зэхифынхэу.

Лъэпкъ проектым, къэралыгъо программэхэм ыкIи партие проектхэм яшIуагъэкIэ УФ-м и Президент иунэшъо шъхьа­Iэхэм ащыщхэу кIэлэцIыкIухэм яегъэджэн шэпхъэ лъагэхэм атетэу зэшIо­хыгъэныр ыкIи ахэр зы еджэгъу уахътэ тещэгъэнхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъу­хэрэм Адыгеим и ЛIы­шъхьэ къыкIегъэтхъы.