Хэдзынхэм япэгъокIэу

Iоныгъом и 17-м щегъэжьагъэу и 19-м нэс щыIэщт хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ семинар Мыекъуапэ щыкIуагъ. Гражданскэ обществэм ихэхъоныгъэхэмкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Урысыем и Президент дэжь щыIэ Советым хэтэу Александр Брод ар зэхищагъ.

Хэдзынхэм ахэлэжьэщт лъэныкъо зэфэшъхьафхэр — лъыплъакIохэр, политическэ партиехэм ялIыкIохэр, ушэтакIохэр зэIукIэм хэлэжьагъэх.

Общественнэ уплъэкIунхэм язэхэщэнкIэ зыми емыпхыгъэ ассоциацием Александр Брод ипащ. Хэдзынхэм языфэгъэхьазырын къыхиубытэу зэIукIэгъухэр ащ хэлажьэхэрэм апае зэхещэх. Хэбзэ IофышIэхэм, лъыплъакIохэм, политическэ партиехэм заIуегъакIэ. Апэрэп Адыгеим къызэрэкIорэр ыкIи мызыгъэгуми хэдзынхэм языфэгъэхьазырын зэрэкIорэр ыуплъэкIугъ. Общественнэ палатэм епхыгъэу общественнэ лъыплъэнымкIэ штаб зэхащагъ. Ащ Александр Брод щыIагъ. Штабым игъэ­псыкIи, республикэр хэдзынхэм зэрафэхьазырми уасэ къафишIыгъ.

— Хэдзынхэм языфэгъэхьазырын зыпкъ итэу республикэм щылъагъэ­кIуатэ, — къыIуагъ Александр Брод. — ГумэкIыгъо къыхэкIырэп ыкIи тхьаусыхэ зыми иIэп. Хэдзынхэм языфэгъэхьазырын зыпкъ итынымкIэ общественнэ лъыплъэнымкIэ штабым ишIогъэшхо къэкIо. Общественнэ пала­тэм хэтхэр, юрист цIэрыIохэр, ушэтакIохэр, культурэм иIофышIэхэр ащ хэхьагъэх. Мы штабым епхыгъэу видеолъыплъэнымкIэ гупчэу агъэпсыгъэми тыщыIагъ.

Общественнэ палатэр зычIэт унэм видеолъыплъэнымкIэ гупчэр хэт. Хэдзы­пIэхэм ащыхъурэм ащ ущыIэу уалъыплъэн плъэкIыщт. Ащ ишIуагъэкIэ ахэм шъыпкъагъэ ахэлъыщт. Мэкъэтыным зэрэлъыплъэщтхэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэу Мыекъуапэ щыриIагъэм фэдэ Александр Брод Адыгэкъали щызэхищагъ. Мыщи хэдзынхэм язэхэщэн хэлэжьэрэ пстэури щиугъоигъэх.

ГъукIэлI Сусан.