«Линие занкIэм» ыуж

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Джэджэ районым ит псэупIэу Гончаркэм щыIагъ. Анахь гухэлъ шъхьаIэу иIагъэр «линие занкIэм» илъэхъан псэупIэу Гончаркэм щыпсэухэрэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэм ятегущыIэн ары.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Респуб­ликэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юр, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, ЖК-мкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ министрэм иапэрэ гуадзэу Лафышъэ Рэмэзан, муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» ипащэу Андрей Таранухиныр.

ЦIыфхэр ыгъэразэхэрэп гъогухэм язытет, якъэгъэнэфын, транспорт фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн, псым зэпыугъоу фэхъу­хэрэм ыкIи нэмыкIхэм. Джыри зы Iофыгъу — кIэлэцIыкIу джэгупIэхэм яшIын.

КъумпIыл Мурат муниципалитетым ыкIи министерствэхэм япащэхэм пшъэрылъ заулэ афишIыгъ цIыфхэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ. Iофыгъохэм ащыщхэр а чIыпIэм щызэхафыгъэх.

Муниципалитетым ипащэу Андрей Таранухиным къызэри­IуагъэмкIэ, Гончаркэм итемыр лъэныкъокIэ километри 7,2-рэ икIыхьагъэу псырыкIопIакIэр къашIы. 2019-рэ илъэсым псэупIэм икъыблэ лъэныкъокIэ километри 4,7-рэ зикIыхьэгъэ псырыкIуапIэу щыIэр зэтырагъэ­псыхьажьыгъ. ИгъэкIотыгъэ гъэ­цэкIэжьынхэм ауж 2022-рэ илъэсым цIыфхэм псыр аIэкIа­хьэу ригъэжьэщт. Артезиан псыкъэкIуапIэр игъэкIотыгъэ гъэ­цэкIэжьыным фытегъэпсыхьэгъэнымкIэ проект документацием Iоф дашIэ.

ИкIэухым Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэр ыгъэгугъагъэх пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI Iофыгъохэр зэкIэ зэшIохыгъэ зэрэхъущтхэмкIэ ыкIи псэупIэм щыпсэухэрэр кIэуххэм зэращагъэгъозэщтхэмкIэ.

Ащ нэужым ЛIышъхьэм культурэм и Унэу Гончаркэм дэтым игъэцэкIэжьын зэрэкIорэм зыщи­гъэгъозагъ. Къуаджэхэм яхэхъо­ныгъэкIэ программэу зэхагъэуцуагъэм къызэрэдилъытэрэм тетэу мыщ гъэцэкIэжьын Iофхэр щэкIох. Подряднэ организациер пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъу­нэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ТЭМ-СТРОЙ» зыфиIорэр ары, зэзэгъыныгъэу зэдашIы­гъэм сомэ миллион 16,6-рэ фэдиз тефэщт.

НепэкIэ унэм гъэцэкIэжьын IофшIэн гъэнэфагъэхэр рашIылIэгъахэх, шъхьаныгъупчъэхэр зэблахъугъэх, дэпкъхэр агъэлагъэх, гипсокартонкIэ агъэпкIа­гъэх. Обществэу «УЮТ» зыфиIорэм сомэ миллиони 5 фэдиз зытефэщт зэзэгъыныгъэ да­шIыгъ унэ гупэр агъэцэкIэжьыным пае. Ащ нэмыкIэу къыпэIулъ чIыпIэхэми язэтегъэпсыхьан Iоф да­шIэщт, сомэ миллиони 7 фэдиз ащ пэIухьащт.
КъумпIыл Мурат подряднэ организацием ипащэхэм гущыIэгъу зафэхъум IофшIэным ичэзыухэм атегущыIагъэх ыкIи псэолъэшIыным изытет зыфэдэщтымкIэ пшъэрылъ гъэнэфа­гъэхэр афишIыгъэх.

«Джырэ уахътэм диштэрэ культурнэ гупчэ шъыпкъэу, цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр дэгъоу зыщагъэцэкIэщтхэ чIыпIэу хъун фае культурэм и Унэ. Ныбжь зэфэшъхьафхэм ащ зыщагъэпсэфынэу, яуахътэ гъэшIэгъонэу щагъэкIонэу амал яIэн фае. Къоджэдэсхэм яшIоигъоныгъэхэм адиштэхэрэ Iофтхьабзэхэр ащ щызэхащэнхэм мэхьанэшхо иI», — къы­Iуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Культурэм и Унэ клубнэ формирование 19 хэхьэ, ахэм нэбгырэ 350-рэ фэдиз къызэлъау­быты. Народнэ творчествэм иколлективитIумэ «Народнэ» цIэр яI, зым – «ЩысэтехыпI» зыфиIорэр фагъэшъошагъ. Ахэр зэкIэ муниципальнэ, республикэ Iофтхьабзэхэм ямызакъоу, Урысыем щызэхащэхэрэ Iофыгъохэми ахэлажьэх.

Мы мэфэ дэдэм Адыгеим и ЛIышъхьэ П. В. Букреевым ыцIэкIэ щыт Дендрологическэ паркым щыIагъ. Муниципальнэу щыт дендрариер республикэ мэхьанэ иIэу шIыгъэным, региональнэ программэхэм ар аха­гъэ­хьаным фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэу зэшIуахыхэрэм паркым иIофышIэхэр щигъэгъозагъэх.

«Дендропаркыр гугъапIэхэр къэзытырэ псэолъэшхоу щыт, зекIоным ылъэныкъокIи, цIыф­хэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъонымкIи ащ мэхьанэшхо зэри­Iэм елъытыгъэу къэухъумэ­гъэн, зегъэушъомбгъугъэн, паркым иIэшъхьэтетхэр рес­пуб­ликэм иучреждениехэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъоты­хэрэм адэлэжьэнхэ, кIэлэ­еджакIо­хэмрэ студентхэмрэ ашIогъэшIэгъоныщт, яшIэныгъэхэм ахэзыгъэхъощт экскурсиехэр зэхащэнхэ фае», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

1976-рэ илъэсым Дендропаркыр зэхащэгъагъ. Мыщ чъыг ыкIи кондэ лъэпкъ 350-рэ фэдиз къыщэкIы, джащ фэдэу мыжъом хэшIыкIыгъэ скульптурэ инхэр, аммонитхэр щыплъэгъунхэ плъэ­кIыщт. ЗекIо мин 20 фэдиз илъэс къэс мы паркым къэкIо.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу