Аужырэ гъэхьазырынхэр макIох

Хэдзын кампаниеу Адыгеим щыкIощтхэм апае бюллетеньхэм якъыдэгъэкIын республикэм щырагъэжьагъ.

Мы мазэм и 25-м къыщыублагъэу тхылъ тедзапIэм ахэр къыщыхаутых. Ащ ыуж хэдзынхэмкIэ комиссиехэм ахэр аIэкIагъэхьащтых мафэхэу хэдзынхэр зыщырагъэкIокIыщтхэм нэс аухъумэнхэу. ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм тхылъ тедзапIэхэр къагъэгъунэщтых бюллетеньхэр зыщашIыхэрэ лъэхъаным ыкIи ахэм яухъумэни джащ фэдэу зэшIуахыщт.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыкIи муниципальнэ псэупIэхэм якъулыкъухэм ядепутатхэм яхэдзынхэр кIохэ зыхъукIэ анаIэ анахьэу зытырагъэтыщтыр щынэгъончъэным иIофыгъохэр ары. ЗэкIэмкIи Iоныгъом и 17-м къыщыублагъэу и 19-м нэс Адыгеим хэдзын кампание 20 щыкIощт. Мафэ къэс пчэдыжьым сыхьатыр 8-м къыщыублагъэу пчыхьэм 8-м нэс хэдзынхэр рекIокIыщтых. Амакъэ атынымкIэ фитыныгъэ зиIэ нэбгырэ 339779-мэ Адыгеим ар къызщызфагъэфедэн алъэкIыщт, мыхэм ащыщэу нэбгырэ мини 130-м нахьыбэр Мыекъуапэ щэпсэу.

Хэдзынхэм языфэгъэхьазырын ыкIи ярегъэкIокIын зэшIозыхыхэрэр АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссий, хэдзынхэмкIэ чIыпIэ комиссии 9 ыкIи хэдзынхэмкIэ участковэ комиссие 266-рэ. Мыхэр яIофшIэн Iоны­гъом и 3-м фежьэщтых.

Хэбзэукъоныгъэхэр щызэрамыхьанхэм пае Адыгеим Iоф­тхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэшIуахых, IофшIэкIо куп зэхащагъ, къулыкъу зэфэшъхьафхэр зэдэлажьэх. Общественнэ рэхьатныгъэр къэухъумэгъэным пае Лъэпкъ гвардиемрэ полициемрэ яIофышIэхэм ямызакъоу, унэе ухъумэкIо организациехэмрэ ежь яшIоигъоныгъэкIэ Iоф зышIэхэрэ народнэ дружинэхэм ахэтхэмрэ къыхагъэлэжьэщтых.

ХэдзыпIэ комиссие 266-р зычIэтыщт унэхэмрэ ахэм къапэIулъ чIыпIэхэмрэ къулыкъу зэхэтхэм къаплъы­хьащтых, щынэгъончъэу щытыщт чIыналъэр агъэнэ­фэщт, металлодетекторхэр агъэфедэщтых. Амакъэ зыщатыщт чIыпIи 139-мэ видеолъыплъэнымкIэ камерэхэр ащагъэфедэщтых, джыри 127-мэ видеор тезытхэрэ пкъыгъохэр ачIэтыщтых.