Адыгеир хэлажьэ

ШышъхьэIум и 23-м я VII-рэ Дунэе дзэ-техническэ форумэу «Армия-2021» зыфиIорэр Урысыем щаублагъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным форумым икъызэIухын къызэрэщиIуагъэмкIэ, хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуачIэхэм джырэ лъэхъаным язытет зыфэдэр ащ къегъэлъагъо. Урысыем идзэрэ ифлотрэ хэхъоныгъэу тапэкIэ ашIын алъэкIыщтхэри ащ къегъэнафэх.

«Мыщ фэдэ форумым ишIуагъэ къэкIощт Дунэе дзэ зэдэлэжьэныгъэм зиушъомбгъунымкIэ, тихэгъэгу и УIэшыгъэ КIуачIэхэм, промышленностым иинновационнэ отраслэ, наукэм ыкIи технологиехэм сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр нахьыбэу къахэщагъэ хъунхэмкIэ, Урысыем къулыкъу фэхьы­гъэным ящыIэныгъэ рапхынымкIэ ишIуагъэ къэкIощт», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Тыгъуасэ телелъэмыдж шIыкIэм тетэу Адыгеири а форумым хэлэжьагъ. Къалэу Мыекъуапэ и Гупчэ мемориал Iофтхьабзэр щыкIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ я 49-рэ дзэм артиллериемкIэ ыкIи ракетнэ дзэхэмкIэ ипащэу Сергей Дегтяревымрэ Iофтхьабзэр аублэным ыпэкIэ «ЕгъэшIэрэ машIом» къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх ыкIи Хэгъэгум зыпсэ фэзытыгъэ зэолIхэм афэшъыгъуагъэх.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасаныкъо Мурат, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, къэлэ администрацием ипащэхэр, ветеранхэм я Союз илIыкIохэр, дзэ къулыкъушIэхэр ыкIи армейцэ ныбжьыкIэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къызарех нэуж къызэриIуа­гъэмкIэ, Урысыем зыкъэухъумэжьынымкIэ ипромышленность аужырэ лъэхъаным къыди­гъэкIы­гъэхэм якъэгъэлъэгъонкIэ мы форумыр амалышIу хъугъэ.

«IэкIыб къэралхэм апкъ къикIырэ гумэкIыгъохэр щыгъэзыегъэнхэмкIэ тихэгъэгу амалэу иIэхэр зыфэдэхэр мызэу, мытIоу къыгъэлъэгъуагъэх. Урысыем идзэкъулыкъушIэхэр яфэшъошэ шъыпкъэу къэралы­гъомрэ обществэмрэ яцыхьэшIэгъу пытапIэу алъытэх. Ахэм ясатыр­хэм ахэтых Адыгэ Рес­публикэм идзэкIолIхэри», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, волонтерствэм пылъ кIэлэ ныбжьыкIэхэм япчъагъэ хэхъо зэпыт. Ахэр патриотическэ клубхэм, лъыхъокIо отрядхэм ахэхьэх. Мы лъэхъэнэ благъэхэм Мые­къуапэ ирайонэу «Восходым» дзэ-патриот паркэу «Патриот» зыфиIорэр къитэджэщт, ащ дзэ техникэмрэ Iашэмрэ япхыгъэ музейхэр, къэгъэлъэгъонхэр, экспозициехэр къыщызэIуахыщтых.

Мы Iофтхьабзэм къекIолIагъэ­хэм шIуфэс къарихыгъ я 49-рэ дзэм артиллериемкIэ ыкIи ракетнэ дзэхэмкIэ ипащэу Сергей Дегтяревым. Ащ нэужым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ къекIолIагъэхэмрэ дзэ техникэу ыкIи Iашэу мыщ къыщагъэлъагъохэрэм нэIуасэ зафашIыгъ. Ошъогу техникэми уашъом къыщигъэлъагъохэрэм алъып­лъэн амал ахэм яIагъ.

Адыгеим нэмыкIэу мы Iоф­тхьабзэхэм ахэлэжьагъэх Къыблэ федеральнэ шъолъырымрэ Темыр-Кавказ федеральнэ шъо­лъырымрэ ясубъект 15, джащ фэдэу Абхъазыр, Армениер ыкIи Къыблэ Осетиер.