ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр игъорыгъозэ зэшIохыгъэ хъущтых

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ДжырэкIэ щыIэ ыкIи тапэкIэ зэшIуахынхэу щыт Iофыгъохэм ащ щатегущыIагъэх.

Анахь мэхьанэ зиIэ пшъэ­рылъхэм ащыщэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зыцIэ къыриIуагъэр «линие занкIэмкIэ» цIыфхэм ащ зыкъызы­фагъазэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэр ары.

Шъугу къэдгъэкIыжьын: 2021-рэ илъэсым шышъхьэIум и 19-м КъТРК-у «АдыгеямкIэ» респуб­ликэм и ЛIышъхьэ «линие зан­кIэмкIэ» упчIэхэр къыратыгъагъэх. Сыхьати 2,5-рэ кIогъэ зэ­дэгущыIэгъум анахьыбэрэ зигугъу къашIыгъэ Iофыгъо 69-кIэ КъумпIыл Мурат джэуапхэр къаритыжьыгъэх.

«Линие занкIэм» илъэхъан нэбгырэ мин 1,5-рэ фэдизмэ упчIэхэр къатыгъэх. Iофыгъоу цIыфхэм къаIэтыхэрэр хэпшIыкIэу зэхъокIыгъэ хъугъэх: 2019-рэ илъэсым нахьыбэрэмкIэ зыгъэгумэкIыщтыгъэхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм чIыпIэ­хэр зэращыфимыкъухэрэр ары. Джы непэ къаIэтыгъэ Iофыгъо иныбэ зэшIохыгъэ хъугъэ. Ау джыри мэхьанэшхо зиIэ, зэшIохыгъэн фэе пшъэрылъхэр щыIэх. Ахэм ащыщых пэщэныгъэ зезыхьэхэрэм аштэрэ унашъохэмкIэ зэшIохыгъэ хъун зылъэкIыщтхэр. Мы IофшIэным шъунаIэ тежъугъэтынэу сышъо­лъэIу. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIы­хэрэ Iофыгъохэр зэкIэ игъорыгъоу зэрэзэшIотхыщтхэм тынаIэ тедгъэтыщт», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Тыгъосэрэ зэхэсыгъом ана­хьэу зыгъэгумэкIхэу къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм ащыщ бжыхьэ- кIымэфэ лъэхъаным коммунальнэ отраслэр зэрэфэхьазырыр. МыщкIэ къэгущыIагъ Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, ЖКХ-мкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр.

Республикэм щаухэсыгъ зэ­хэубытэгъэ планкIэ заджэхэрэр, ащ тегъэпсыхьагъэу унэхэм якъэ­гъэфэбэн изыфэгъэхьазырын макIо, котельнэ 257-рэ, тепловой сетьхэу километрэ 302-рэ, гъэфэбэпIэ гупчэ пунктхэу 25-рэ, газрыкIопIэ километрэ мини 3-м ехъу, псыубытыпIэ 319-рэ, псырыкIопIэ сетьхэу километрэ мини 2,44-рэ, фэтэрыбэу зэхэт унэ 1748-рэ ыкIи ащ нэмыкIхэр гъэфэбэн чэзыум фагъэхьазырых. Чъэпыогъум и 15-м ехъулIэу муниципалитетхэм ахэр зэрэхьазырхэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр зэхагъэуцонхэ фае.

Энергием икъэкIуапIэхэмкIэ чIыфабэ зэрателъыр отраслэм иIофыгъо шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ. Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципалитетхэм ыкIи ведомствэхэм пшъэрылъ къафишIыгъ чIыфэхэр къатыжьынэм тегъэ­псыхьэгъэ IофшIэныр агъэлъэшынэу.

Адыгэ Республикэм унэхэмкIэ икъэралыгъо инспекцие ипащэу Илона Кравцовам къыIотагъ ЖКХ-м ылъэныкъокIэ уплъэкIунхэу зэхащагъэхэм якIэуххэм афэгъэхьыгъэу.

2022-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ате­фэ­рэмрэ унапкIэмрэ ятынкIэ социальнэ IэпыIэгъу зэратыщтхэр ЖКХ-мкIэ чIыфэ зытемылъхэр ары ныIэп. Социальнэ ухъумэным икъулыкъухэм ЖКХ-м къэ­бархэмкIэ икъэралыгъо къэкIуа­пIэхэм ящыкIэгъэ пчъагъэхэр къарахы.

Непэ АдыгеимкIэ ащ фэдэ фэгъэкIотэныгъэ зыIэкIахьэрэр нэбгырэ мин 30,6-рэ фэдиз мэхъу. ТапэкIи зэпыу имыIэу субсидиехэр къафалъытэнхэм пае ГИС-м игъом ыкIи икъоу къэбарыр IэкIагъэхьан фае. УнэхэмкIэ инспекцием зэхищэгъэ уплъэкIунхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, хэбзэукъоныгъэ­хэр щыгъэзыягъэ хъунхэм пае тхылъ 93-рэ аратыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, фэгъэкIотэныгъэ зифэшъуашэхэм игъом а IэпыIэгъур аIэкIэгъэхьэгъэн фае. ЖКХ-мкIэ ГИС-м шIуа­гъэ къытэу Iоф дашIэным пае муниципальнэ ыкIи шъолъыр ведомствэхэм язэдэлэжьэныгъэ еп­хыгъэ пшъэрылъхэри афашIыгъэх.