КIэтхыкIыжьыныр щынэгъончъэу кIоным пай

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ дызэрихьэзэ Адыгэ Республикэм правопорядкэр щамыукъонымкIэ джырэкIэ кIуачIэ зиIэ Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу щыIагъэм Урысые кIэтхыкIыжьыныр зызэхащэкIэ общественнэ щынэгъончъагъэр щыIэным епхыгъэ Iофыгъохэр ары анахьэу къыщаIэтыгъэхэр.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, фе­деральнэ ыкIи шъолъыр ведомствэхэм яIэшъхьэтетхэр.

ЦIыфхэм якIэтхыкIыжьын изэхэщэнкIэ къэгущыIагъэх МВД-м Адыгэ РеспубликэмкIэ иполицие ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевыр ыкIи къэралыгъо статистикэмкIэ Федеральнэ къу­лыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэ игуа­дзэу Куржъо Светланэ.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым гъэмафэм пандемием ыпкъ къикIэу цIыф­хэм якIэтхыкIыжьын 2021-рэ илъэсым ахьыжьыгъагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ ащкIэ пIэлъакIэ къыгъэнэфагъ: 2021-рэ илъэсым чъэпыогъум и 15-м къыщегъэжьагъэу шэкIогъум и 14-м нэс. Непэ Iоф зы­шIэщт купыр зэхащэгъах, кIэтхыкIыжьыным фэгъэзэгъэщтхэм ящыкIэгъэщт пкъыгъохэмкIэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ. ПэшIорыгъэшъэу къызэратыгъэм­кIэ, нэбгырэ 830-м ехъу кIэтхыкIыжьыным къыхагъэлэжьэщт, джащ фэдэу IэнатIэ зыIыгъ нэбгыри 140-рэ а Iофтхьабзэм хэлэжьэщт. КIэтхыкIыжьыным фэгъэзэгъэщтхэм япхыгъэ уп­лъэ­кIун IофшIэнхэр МВД-м икъулыкъухэм зэшIуахыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм анаIэ тыраригъэдзагъ документхэмрэ нэмыкI тхьапэхэмрэ зэрищыкIагъэм тетэу къэухъумэгъэнхэм ыкIи кIэтхыкIыжьыным фэгъэзэгъэ цIыфхэм ящынэгъон­чъагъэ щыIэным япхыгъэ Iофыгъохэм.

«Мы Iофтхьабзэр дэгъоу ыкIи ипIалъэм зэшIотхыным мэхьанэшхо иIэу щыт. Урысые кIэтхыкIыжьыныр – цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным епхыгъэ IофтхьэбзакIэхэр зехьэгъэнхэм пае экономическэ ыкIи социальнэ Iофхэм язытет икъоу гъэунэфыгъэным иамалэу мэхъу. Щынэгъончъэу Iофтхьабзэр рекIо­кIынымкIэ хэбзэгъэуцугъэм диштэу пшъэрылъхэр зэкIэ зэшIотхынхэ фае. Пандемием илъэхъан Къэралыгъо фэIо- фашIэхэмкIэ порталым иамал­хэр игъэкIотыгъэу электроннэ кIэтхыкIыжьынымкIэ къызфэдгъэфедэнхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.