Адыгеир Iофтхьабзэм хэлэжьэщт

ШышъхьэIум и 27-м Урысыем щыкIощт Iофтхьабзэу «Ночь кино» зыфиIорэм Адыгеир хэлэжьэщт.

Ащ хахьэу мы мафэм сыхьатыр 17-м къыщегъэжьагъэу ыпкIэ хэмылъэу фильмэ заулэ къагъэлъэгъощт. ГущыIэм пае, Мыекъуапэ культурэм и Унэу «Гигантым» Нэгъэплъэ Аскэрбый идокументальнэ фильмэу «Подвиг милосердия» ыкIи «Черкешенка» зыфиIохэрэр къыщагъэлъэгъощтых.

— Фильмэр рамыгъа­жьэзэ ащ хэлэжьагъэ­хэм цIыфхэр адэгу­щы­Iэн­хэ алъэкIыщт. Iоф­тхьабзэм къырагъэблэгъагъэх театрэм ыкIи кином яактерэу, режиссерэу ыкIи сценаристэу Бэгъ Саидрэ АР-м и Лъэпкъ театрэ ипэщэ IэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Хьакъуй Аслъанрэ, — къытыгъ АР-м культурэмкIэ и Министерствэ.

Фаехэр зэкIэ ыпкIэ хэмы­лъэу фильмэхэм яплъынхэ алъэкIыщт. КъэIогъэн фае цIыфхэм санитарнэ шапхъэхэр агъэцэкIэнхэ зэрэфаер, залым чIэсхэм япчъа­гъэ ащ чIэфэщтым ипроцент 50-м шIокIы хъущтэп.

Адыгеим щыкIощт Iофтхьабзэм икIэщакIох АР-м культурэмкIэ и Министерствэ, УФ-м икинематографистхэм я Союзэу Адыгеим щыIэр ыкIи мыекъопэ къэлэ администрацием культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ.