ЛIакъохэм ятарихъ шIэжьыр егъэпытэ

Темыр Осетием щыпсэурэ лIакъоу Газданов­хэм ялIыкIо куп бэмышIэу ТIопсэ районым ит къуаджэу ШIоикъо дэсхэм яхьэкIагъэх. Саугъэтэу зэолIым янэ фэгъэхьыгъэм дэжь Шъхьадэхэкъо Чэбэхъан ыцIэкIэ ШIэжьым имитинг щыкIуагъ.

Чэбэхъан икIэли 9, икъо­рэлъфи 2, иныс аIоу Хэгъэгу зэошхоу къежьэгъагъэм ыгъэ­кIо­гъагъэх. Яунэ къэзгъэзэжьыгъагъэхэр ыкъуитIурэ икъо­рылъ­фитIурэ. Джащ фэдэу, Те­мыр Осетием щыпсэущтыгъэ бзы­лъфыгъэу, нэу Тассо Газ­дановами икIэли 7 зэо мэ­шIуаем къы­хэ­кIыжьыгъэп.

БзылъфыгъитIуми ягъашIэ хъугъэ-шIэгъэ зэфэдэхэр къа­хэфэх. ТIури бзылъфыгъэ къызэрыкIуагъэх. Те­кIо­ныгъэу къы­дахыгъэр ахэм лъапIэу къафе­кIугъ. Бзылъфыгъи­тIуми тхьа­мыкIэ­гъо­шхоу къафэкIуагъэр ащэчышъугъэп, тIури заом къи­­кIыгъэ зичэзыу тхыгъэхэу якIа­лэхэр ащ зэрэхэкIо­дагъэхэр зэрытыгъэхэм зя­джэхэм, агухэм афэмыщэчы­жьэу, ядунай аухыгъ.

Ным игууз зынэсырэм, лIыгъэшхо зэрахьэхэзэ якIалэхэр зэрэфэхыгъэхэм, хэгъэгум икъэу­хъумэн пае апсэхэр зэратыгъэхэм митингым щызэ­IукIагъэхэр атегущыIагъэх.

Георгиевскэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэм ипащэу Къо­джэшъэо Инвербый, Шъачэрэ ТIопсэ районымрэ яимамэу Шъхьалэхъо Батмызэ, ШIоикъо щыпсэухэрэм янахьыжъхэр зэIукIэм къыщыгущыIагъэх. Темыр Осетием къикIыгъэхэм ахэтыгъэх заом щыфэхыгъэхэм якъорылъфыхэу Алан Газдановымрэ Роман Доевымрэ. Къэзымыгъэзэжьыгъэхэм яшIэжь зэрэмыкIосэщтыр, ахэм ягугъу шIукIэ зэрашIы зэпытыщтыр къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ.

ХьакIэхэм Шъхьалэхъо лIа­къом щыщхэр Темыр Осетием рагъэблэгъагъэх. Газдановхэр ягуапэу къызэряжэхэрэр, зыщы­псэухэрэ къуаджэу Дзуарикау нэIуасэ зэрэфашIыщтхэр къа­Iуагъэх.

Шъыгъо такъикъыр зырахым ыуж заом хэкIодагъэхэм зэкIэм яшIэжь агъэлъапIэу саугъэтым къэгъагъэхэр тыралъхьагъэх.
Ныбэ Анзор.