АмалыкIэ агъэфедэщт

Адыгеим шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ и Гупчэ кIэщакIо фэхъугъ республикэм щыпсэухэрэм къагъэхьырэ къэбархэм е тхьаусыхэ тхылъхэм ахэплъэнхэ зыхъукIэ амалыкIэу къыхахыгъэм: республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэмрэ» «Советскэ Адыгеимрэ», джащ фэдэу къэлэ гъэзетэу «Майкопские новости» зыфиIорэм ыпкIэ хэмылъэу купонхэр къарыхьащтых, гъэзетхэм акIатхэхэрэр ыкIи яджэхэрэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр ахэм аратхэн алъэкIыщт.

ЦУР-м ипащэу Къоджэшъэо Казбек ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ: «ЦУР-м иIофышIэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр социальнэ хъытыухэмкIэ цIыфхэм къагъэ­хьыхэрэм Iоф адэшIэгъэныр ары. Ау социальнэ сетьхэр ыкIи Интернетыр къызфэзымыгъэфедэшъухэрэр бэу щыIэх — ахэр лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэ тинахьыжъхэр ары. Ахэр зыми щыгъупшэхэрэп ыкIи хабзэм яшIоигъоныгъэхэр лъагъэIэсынхэ амал яIэным мэхьанэшхо етэты. СМИ-хэр къызфэдгъэфедэхэзэ, ащ фэдэ зэпхыныгъэр дгъэпытэныр бэшIагъэ тыгу къызихьэгъагъэр, джы ащ изэшIохын ыуж тихьагъ. Сэгугъэ Iофыгъо горэм изэшIохын къызэрэкIэлъэIухэрэм имызакъоу, мы Iофыгъоу къетхьыжьагъэми яшIошIхэр къыраIолIэнхэ ыкIи хабзэм икъулыкъухэм зэпхыныгъэ адыряIэн алъэкIынэу».

Купонхэр къызфэбгъэфедэнхэр къызэрыкIоу щыт: гъэзетым ар къыхэуупкIын, пцIэ иптхэн, узгъэгумэкIырэ Iофыгъор кIэкIэу къипIотыкIын плъэкIыщт. ЦУР-м IэкIэжъугъэхьан хъумэ е почтэмкIэ жъугъахьыщт редакцием иадрес тетэу, е зэрышъутхэгъэ купоныр шъо шъушъхьэкIэ редакцием шъухьыми хъущт.

Гъэзетеджэхэм яупчIэхэм яджэуапхэр гъэзет нэкIубгъохэм къарыхьащтых, руб­рикэу «УпчIэ — джэуап» зыфиIорэр тетыщт, мазэм тIо ар къихьащт.

Республикэм и ЛIышъхьэ ышъхьэкIэ зыгъэгумэкIырэ Iофыгъор е тхьаусыхэ тхылъыр фэзыгъэхьынэу фаем электрон почтэр къызфигъэфедэн ылъэкIыщт: kumpilov-online@yandex.ru.