Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр хэлажьэзэ Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» изэфэс иятIонэрэ чэзыу тыгъуасэ Москва щыкIуагъ. Партием инароднэ программэ штэгъэныр ары Iофыгъо шъхьаIэу щытыгъэр.

Пленарнэ зэхэсыгъор къызэ­Iуихыгъ «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх партием и Генсовет и Секретарэу Андрей Турчак, «Единэ Россием» и Апшъэрэ совет и Тхьаматэу Борис Грызловыр, зыкъэухъумэжьынымкIэ министрэу Сергей Шойгу, Коммунаркэм щыIэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Денис Процен­кэр, кIэлэцIыкIум ифитыныгъэ­хэмкIэ уполномоченнэу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ Анна Кузнецовар, ОНФ-м и Гупчэ штаб итхьамэтэгъоу, гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ гупчэу «Сириусым» ипащэу Елена Шмелевар, «Единэ Россием идумскэ фракцие ипащэхэр, Правительствэм, ФедерациемкIэ Советым ялIыкIохэр, шъолъырхэм япащэхэр. Адыгеим ыцIэкIэ мыщ щыIагъ партием и Апшъэрэ Совет хэтэу, «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэфэсым пстэумкIи делегат 400 фэдиз къекIолIагъ. Народнэ программэм ахэр хэплъагъэх ыкIи аухэсыгъ. Мы программэр ары Къэралыгъо Думэм ихэ­дзынхэмкIэ партием иIэубытыпIэщтыр. «Единэ Россием» инароднэ программэ изэхэгъэу­цон хэгъэгум щыпсэурэ пэпчъ хэлэжьэн ылъэкIынэу щытыгъ, сайтэу NP.ER.RU, джащ фэдэу партием иобщественнэ прием­нэхэмкIэ. Анахьэу цIыфхэр зы­гъэ­­гумэкIыхэу къаIэтыгъэ Iофыгъо­хэр псауныгъэм икъэу­хъумэн, гъэсэныгъэм, экономи­кэм, культурэм, тыкъэзыуцухьэ­рэ дунаим язытет, къалэхэм ыкIи къуаджэхэм щыIакIэу адэ­лъыр ары. ПстэумкIи предложение миллион 1,6-рэ фэдиз къаугъоигъэр. Тхылъым итематическэ блокхэм ахэр ахэхьагъэх.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным «Единэ Россием» илIыкIохэм шышъхьэIум и 22-м заIокIэм хигъэунэфыкIыгъагъ народнэ программэм мэхьанэу иIэр. Владимир Путиным Урысыем щыпсэухэрэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным епхыгъэ Iофыгъо заулэ къахилъхьэгъагъ. Ахэм ащыщых социальнэ тыныкIэхэр, бизнес цIыкIум пае фэгъэкIотэныгъэхэр, хэгъэгум ишъолъыр зэфэшъхьафхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр, пенсионерхэм зэтыгъо ахъщэ аIэкIэгъэхьэгъэ­ныр. Ащ фэгъэхьыгъэ унашъом Владимир Путиныр кIэтхэ­жьы­гъах. Документым къызэриIо­рэмкIэ, сомэ мини 10 хъурэ зэтыгъо ахъщэр 2021-рэ илъэсым Iоныгъом зыIэкIэхьан фаеу щытхэм анэсыщт. Ащ пае лъэIу тхылъ горэхэр агъэхьынхэу щытэп, зэкIэми субсидиер къа­IэкIэхьащт.

Тыгъуасэ зэфэсым ипленарнэ зэхэсыгъоу щыIагъэм къэралыгъом ипащэ анахь мэхьанэ зиIэ ыкIи ищыкIагъэу щыт Iофы­гъохэм ягугъу къыщишIыгъ. Ахэр хэдзынхэм япэгъокI программэ хагъэхьащтых. Хэгъэгум и Президент къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, «Единэ Россием» ипрограммэ цIыфым ищыIакIэ нахьышIу зэрэхъущтыр ары зыфытегъэ­псыхьагъэр.

«Хэгъэгум ишъолъыр пстэуми пIомэ хъунэу «Единэ Рос­сием» ипартийнэ программэ изэхэгъэу­цон яIахь хашIы­хьагъ, арышъ, Iо хэлъэп, про­граммэм народнэкIэ уеджэн плъэкIыщт, — къыIуагъ Владимир Путиным. — «Единэ Россием» политическэ, моральнэ пшъэрылъхэр ыплIэIу релъхьа­жьых — гухэлъхэу итхъухьагъэхэр зэшIохыгъэнхэм дэлэжьэныр. Ар пшъэрылъ ин дэдэу щыт».

Владимир Путиным фермер­хэм анаIэ нахь атырагъэтын зэрэфаер партием къызэрэхигъэщыгъэм дыригъэштагъ, джащ фэдэу зэхэоным нэсыгъэ псэупIэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэм ипрограммакIэ щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэн зэрэфаер «Единэ Россием» къызэ­рэхигъэщыгъэми ащ дыригъэштагъ. Къэралыгъом ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, инфраструктурэм иамалхэм зягъэушъомбгъугъэн, Урысыем иавиапарк гъэкIэжьыгъэн, мэзхэм якъэу­хъу­мэнкIэ шъолъырхэм яамал­хэм зягъэушъомбгъугъэн, Iоф­шIэн мыгъотыныгъэм нахь зыкъызщиIэтыгъэ шъолъырхэм адеIэгъэн фае. Владимир Путиным къыхигъэщыгъ сабыйхэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу зэ­рафэхъущтхэмкIэ амалэу щыIэр зэкIэ къыдэлъытэгъэн зэ­рэфаер.

Джащ фэдэу лэжьэпкIэ анахь цIыкIум илъэс къэс хэгъэхъо­гъэн фаеу партием елъытэ. «ЦIыфхэм яхахъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэр, япэсыгъэ щыIакIэ яIэныр, Iоф­шIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэщэ­гъэн­хэр, IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр уахътэм диш­тэу шIыгъэныр, цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэныр. Бюджетым епхыгъэу Iоф зы­шIэхэрэм — врачхэм, кIэлэ­егъаджэхэм, социальнэ Iофы­шIэхэм, дзэ къулыкъушIэхэм, научнэ учреж­дениехэм ащылажьэхэрэм яхахъохэр хэп­шIыкIэу нахьыбэ шIыгъэнхэр типшъэрылъхэм ащыщ. Гущы­Iэм пае, анахь лэжьэпкIэ цIыкIум илъэс къэс хахъо фэ­шIыгъэным партиер фэ­бэнэщт», — къыхигъэщыгъ Дмитрий Медведевым. Партием и Тхьаматэ къызэриIуагъэмкIэ, «Единэ Россием» иIофшIэнкIэ зэкIэми анахь шъхьаIэр цIыф­хэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэ­ныр ары. Хэгъэгум и Президент зэкIэ рахъухьагъэхэр щы­Iэныгъэм гъэцэкIагъэ щыхъун­хэм мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, хэхъоныгъэмкIэ лъэпкъ проектхэр пхырыщыгъэнхэм епхыгъэ IофшIэныр лъыгъэкIотэгъэным пае «Единэ Россиер» хэдзынхэм ахэлэжьэщт. Пстэуми апэу ар Урысыем ицIыфхэр къэухъумэгъэнхэр, нэбгырэ пэпчъ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалхэр къызфигъэфедэшъунхэр, щынэгъончъэу псэуныр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат партием изэфэс зэрэхэлэжьагъэм елъытыгъэу къыхигъэщыгъэх партийнэ программэм гугъапIэу къытырэмрэ зигъо шъыпкъэу ар зэрэщытымрэ. Хэгъэгум щыпсэурэ цIыфхэм игъо алъэгъухэрэм атегъэпсыхьагъэу а программэр щыт. Адыгеим щыпсэухэрэм язакъоу яинициативэ мин 23-м ехъу ащ хэхьагъ. НахьыбэрэмкIэ ахэр зэпхыгъэхэр цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр, социальнэ лъэныкъомкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, гъэсэныгъэмкIэ хэхъоныгъэхэр шIы­гъэнхэр ары. Джащ фэдэу чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан, со­ци­альнэ лъэныкъомкIэ яфэIо-фашIэхэр зэшIохыгъэнхэр ыкIи нэмыкI предложениехэр къахьыгъэх.

«Партием инароднэ программэу аштагъэр тапэкIэ ты­зэрэзекIощтым лъапсэ фэхъущт. Тэ апшъэрэ мэхьанэ зэттырэр хэгъэгумрэ ащ щып­сэурэ цIыф­хэмрэ яфедэхэр къэухъумэгъэн­хэм тыдэлэжьэныр ары. Президентэу Владимир Путиным народнэ программэм къыдыригъэштагъ ыкIи ар пхырыщыгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ. Хэгъэгум, тиреспубликэ ащыпсэухэрэм ашIогъэшIэгъонэу ащ анаIэ зэрэтырадзагъэм къегъэлъагъо цIыфхэм партием цыхьэ зэрэфашIырэр. ТапэкIи тишъолъыр хэхъоныгъэм игъогу тетэу ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтым тыдэлэжьэн фае. ЭкономикэмкIэ гъэхъагъэхэр тшIыхэзэ, цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным тынаIэ инэу тедгъэ­тызэ, обществэмрэ гъэпсын кIуачIэхэмрэ зэкъогъэуцогъэным тыдэлэжьэн фае. Ащ фэдэ екIолIакIэм амал къытыщт лъэпкъ гухэлъхэм танэсынымкIэ ыкIи цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъунымкIэ», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу