«Ставропольер» тихьакIэщт

Мыекъопэ гандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» 2021 — 2022-рэ илъэс зэнэкъокъум зыфегъэхьазыры.
Iоныгъо мазэм и 11-м «АГУ-Адыифыр» «Луч» Москва Мыекъуапэ щыIукIэщт.

— Илъэс зэнэкъокъур етымыгъа­жьэзэ ныбджэгъу зэIукIэгъухэр зэ­хэтщэщтых, — къытиIуагъ «АГУ-­Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — Ставрополь икоман­дэу «Ставропольем» зэзэгъыныгъэ дэтшIыгъ тIогъогогъо Мыекъуапэ тыщыIукIэнэу.

ШышъхьэIум и 27 — 28-м клубэу «Адыифыр» «Ставропольем» дешIэщт. Клубхэр илъэсым яIэщт зэIукIэгъу­хэм нахьышIоу афэхьазырынхэм фэшI ешIакIохэм ныбджэгъу ешIэгъу­хэр ящыкIагъэу тренерхэм алъытэ.

«АГУ-Адыифым» нэбгырэ заулэ хэкIыжьыгъ. КIэу аштагъэхэм ащыщых «Ставропольем» къыхащыгъэ къэлэпчъэIутэу Даша Ламгинар. Ащ опыт дэгъу иI. «Динамо» Волгоград щешIэщтыгъэ Оксана Ко­лодяжнаяр «АГУ-Адыифым» къырагъэблэгъагъ.

Александр Реввэ къызэрэтиIуа­гъэу, тиешIакIохэм яIэпэIэсэны­гъэкIэ къахэщых Кобл Зурыет, командэм икапитанэу Ирина Клименкэр, Алина Морозовар, Ангелина Куцеваловар.

«АГУ-Адыифым» суперлигэм ешIэкIэ дэгъу къыщигъэлъэгъон имурад.