МэфэкIым зэрипхыгъэх

Лъэпкъ цIыкIухэу чIышъхьашъом тетхэм я Дунэе мафэ шышъхьэIум и 9-м хагъэунэфыкIыгъ. Шапсыгъэ къуаджэу Агуй-Шапсыгъэ щызэхащэгъэгъэ фестивалым къекIолIэгъагъэхэри ащ хэлэжьагъэх. Мыщ Кавказым ичIыпIэрыс лъэпкъхэм яапэрэ этнографическэ фестивалэу «Дети-побратимы» зыфиIорэр щырагъэкIокIыгъ.

ЗэлъашIэрэ кIэлэцIыкIу къэшъокIо, инструментальнэ ыкIи орэдыIо купхэу «Шапсыгъэ нэфылъэхэм», «Жъогъобыным», «Псынэпсым», «Дышъэ кIэным», нэмыкIхэми фестивалым зыкъы­щагъэлъэгъуагъ. Ахэм анэмыкIэу хьакIэхэри мэфэкIым къыхэ­лэжьагъэх, ахэр Налщык, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Темыр Осетием къарыкIыгъагъэх.

— Лъэпкъ цIыкIухэм я Мафэ ипэгъокIэу зэхэтщэгъэгъэ апэрэ этнографическэ фестивалыр цIыфхэм агу рихьыгъ ыкIи ашIогъэшIэгъоныгъ, — къыIуагъ ансамблэу «Дышъэ кIэным» ипащэу Нэгъуцу Сурэ. — Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ купхэр зы сценэм щызэIубгъэ­кIэнхэм мэхьанэшхо иI. Бзэ зэфэшъхьафхэмкIэ орэдхэр къэ­тэIохэми, лъэпкъ культурэхэр тэгъэлъапIэхэми, зы къэралыгъо­шхом зэкIэми тыщыщ. Ар фестивалым къекIолIагъэхэм къагурыIуагъэу къысшIошIы, илъэс къэс фестивальхэм нахь цIыфыбэ къызэрякIолIэщтым сицыхьэ телъ.

Фестивалым хэлэжьагъэхэм якъэгъэлъэгъонхэр дипломхэмкIэ, нэпэеплъ шIухьафтынхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэх. Ахэр фестивалыр зэхэзыщагъэхэу культурэм и Гупчэу Агуй-Шапсыгъэ дэтым, Краснодар краим иобщественнэ организациеу, Хы­Iушъом щыпсэухэрэ адыгэ- шапсыгъэхэм ялъэпкъ культурэ и Гупчэу «Шапсыгъэм», ЮНЕСКО-м хэтэу, культурологэу, тхакIохэмрэ искусствэм иIофышIэхэмрэ я Дунэе Союз хэтэу Марышева Розетэрэ къа­гъэ­хьазырыгъагъэх.

— Агуй-Шапсыгъэ щыкIогъэ мэфэкIым тигъэгушIуагъ ыкIи тигъэрэзагъ, — къыIуагъ ШIоикъо клубым ипащэу Тхьагъушъэ Мариет. — ТикъэшъокIо ансамблэу «Жъогъобыным» хэтхэр фестивалым илауреат хъугъэх.

Ныбэ Анзор.