Сабыир къыгъотыжьыгъ

ПсэупIэу Тюменскэм щыпсэурэ ЛIышэ Тэмарэ ТIопсэ районым икъэухъумэкIо органхэм сабый цIыкIоу гъощагъэр къызэригъотыжьыгъэм пае рэзэныгъэ тхылъ къыфагъэшъошагъ.


Тэмарэ Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Адэмые къыщыхъугъ, иунагъо Тюменскэм щэпсэу. ИсэнэхьаткIэ медсестра, санаториеу «Ямал» зыфиIорэм Iоф щешIэ.

— ШышъхьэIум и 6-м ащ исабыйхэр адыгэ къашъо­хэмкIэ ансамблэу «Дышъэ кIэн» зыфиIоу Агой щызэхэщагъэм къыщагъэхэу къэбар гомыIу зэхихыгъ. Илъэси 8 зыныбжь шъэожъыеу яни янэжъи къаримыIоу джэгуакIо дэкIыгъагъэр агъотыжьыщтыгъэп, сыхьат заулэ хъугъэу лъыхъущтыгъэх.

— Шъэожъыем ибынхэри, поселкэм дэсыхэри, полицием иIофышIэхэри лъыхъущтыгъэх, — къыIотагъ бзылъфыгъэм. — Тыдэ хъун ылъэкIыщта сабыир? Зизакъоу къэзыкIухьэрэ шъэожъыери, федеральнэ трассэр псэупIэм зэрэпэблагъэри, зыгъэпсэфакIо къэкIуагъэхэ цIыфхэри бэ зэрэхъухэрэри сынэгу къы­кIэуцуагъэх. Сымырэхьатэу гъогум сыкъытехьагъ. «Хэта зышIэрэр, сэ ар сапэ къифэнкIи мэхъуба?» зэсIожьыгъэ. Синасыпи къыхьыгъ…

Культурэм и Унэ пэмычыжьэу цIыфхэм защидзыеу, изакъоу щыджэгурэ кIэлэцIыкIур Тэмарэ къылъэгъугъ. Щтагъэ пIоным иIоф тетыгъэп, ау зиплъыхьэ зэпы­тыгъ. Тэмарэ ащ дэгущыIэнэу зырегъажьэм, ар зылъыхъухэ­рэ шъэожъыер арэу зэрэщытыр шIэхэу къыгурыIуагъ. Пчэдыжьым къыщегъэжьагъэу кIэлэ купым ахэтэу футбол зэрешIагъэр, телефон иIэпти, янэ фытеонэу зэрэмыхъугъэр, зэрариIощтыр зэримышIэщтыгъэр ащ къыIотагъэх. Тэмарэ апэу шъэожъыер ыгъэшхагъ, етIанэ полицием ичIыпIэ отделение теуагъ.

— Бэрэ пымылъхэу полицием иIофышIэхэр кIалэм къылъыкIуагъэх, хъугъэр зэхафыгъ, зыехэм арагъэгъотыжьыгъ, — къыIуагъ Тэмарэ. — Сэ лIыгъэшхо зесхьагъэу сIорэп, ау ны фэдэу сызекIуагъ. Сабыйхэм бэ къащышIырэр, гъуащэхэуи, кIодыхэуи мэхъу. Джащ фэдэ уахътэм ахэр зыгъэдэIонхэ, IэпыIэгъу афэхъун, зыгъэрэхьатынхэ цIыфхэр апэ къифэхэмэ дэгъу. Уахътэр зэхъокIыми, гумэкIыгъо-тхьамыкIагъохэри гъашIэм къыхэхъухьэхэми тэ цIыфыгъэ тхэлъэу тыкъэнэн фае. ТызэдэIэпыIэжьыныр зэкIэми типшъэрылъ.

Мэфэ заулэ текIыгъэу полицием иIофышIэхэм Тэмарэ рэзэныгъэ тхылъ къыфагъэшъошагъ. Лъыхъон Iофхэм зэрахэлэжьагъэм, сабыим зэрэфэгумэкIыгъэм апае зэрэфэразэхэр къыраIуагъ. Ежьым къызэриIуагъэмкIэ, зэкIэм анахь гушIуагъор кIэлэ джэгулэр псэоу иунагъо къызэрифэжьыгъэр ары.

Ныбэ Анзор.