Зигъо Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Росреестрэм Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Марина Никифоровамрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм чIыгумрэ амыгъэкощырэ мылъкумрэ алъэныкъокIэ зигъо Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

ГущыIэм пае, зэдэлэжьэныгъэмкIэ электрон амалхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр, «гараж амнистиер» зыфиIорэм ехьылIэгъэ законым къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэр, амыгъэкощырэ мылъкумкIэ Къэралыгъо реестрэ зыкIым къыдилъытэ­хэрэр гъэцэкIэгъэнхэр, цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэр зыщагъэ­псыщт чIыгу Iахьхэр гъэнэфэгъэнхэр, мэзхэмкIэ къэралыгъо реестрэр ыкIи амыгъэкощырэ мылъкум хэхьэрэ псэуалъэхэу жъы дэдэ хъугъэкIэ алъытагъэ­хэм афэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ къэбарыр тэрэзэу угъоигъэнымкIэ Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэнхэр, Адыгэ Республикэм кадастрэ IофшIэнхэр щыгъэцэкIэгъэн­хэр ыкIи нэмыкIхэр.

КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум икIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, респуб­ликэм ихабзэ икъулыкъухэмрэ Росреестрэмрэ зэдэлэжьэныгъэ дэгъу азыфагу илъ хъугъэ ыкIи тапэкIи ар нахьышIу хъузэ лъы­кIотэн фае. Пшъэрылъхэу щытхэр зэгъусэхэу, нахь шIогъэ ин хэлъэу зэшIуахыхэ зыхъукIэ, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм къарыхьэрэр нахьыбэ хъущт, къэралыгъо программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ Адыгеим нахь псынкIэу щагъэцэкIэщтых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу