Япчъагъэ нахьыбэ ашIы

Адыгеир медицинэм иIофышIэхэм зэращыкIэрэм игумэкIыгъо дэгъэ­зыжьыгъэным пае гурыт еджапIэр къэзыухырэ ныбжьыкIэхэр апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ медицинэ учреждениехэм ащеджэнхэу агъакIох.

Ащ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ, ординатурэм щеджа­гъэхэу аккредитациер дэгъоу зыкIугъэхэм ыкIи медицинэ институтхэр къэзыухыгъэ нэ­бгырэ 36-мэ 2021-рэ илъэсым Iоныгъом ехъулIэу IофшIэныр рагъэжьэнэу агъэнафэ. Ар къы­Iуагъ Адыгеим псау­ныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Минис­терствэ иотдел испеци­алист-­экспертэу Оксана Калина.

Министерствэм къызэритырэмкIэ, 2020-рэ илъэсым спе­циалистым ипрограммэкIэ чIы­пIи 149-рэ ыкIи ординатурэм ипрограммэкIэ чIыпIэ 89-рэ щыIагъ. АпэрэмкIэ — нэбгыри 118-рэ, ятIонэрэмкIэ — 67-рэ чIэхьагъэх. 2021-рэ илъэсым ахэм япчъагъэ 159-рэ ыкIи 66-рэ мэхъух.

АР-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, апшъэрэ медицинэ еджапIэхэм ачIэ­хьан гухэлъ зиIэхэм (целевой шIыкIэм тетэу) зэзэгъы­ныгъэхэр зэрадашIыгъэхэр зэ­рыт тхьапэхэр аратыжьыгъэх. Специалистхэм япрограммэкIэ апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьан гухэлъ зиIэ нэбгырэ 243-мэ лъэIу тхылъхэр къа­тыгъэх. Унашъоу щыIэхэмкIэ Адыгеим иныбжьыкIи 133-рэ вузхэм ачIэхьагъэх. Клиническэ ординатурэм чIахьэ зышIоигъохэм чIыпIэ ятыгъэным фэ­гъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэлэ­жьэнхэу зэзэ­гъыныгъэ 96-рэ адашIыгъ.