Зарэ Урысыем иапэрэ вице-миссис хъугъэ

ШышъхьэIум и 14-м «Миссис Россия–2021» зыфиIорэ зэнэкъокъум иаужырэ уцугъо щыIагъ. Москва дэт кон­церт къэтыпIэу «Мир» зыфиIорэм ар щызэхащагъ.

Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэр Кузбасс щыщ Анна Филипповар ары. ЯтIонэрэ чIыпIэр ыкIи Урысыем иапэрэ вице-миссисыцIэр зыфагъэшъошагъэр Адыгеим ыкIыгъэ ЛIэ­хъу­сэжъ Зар. Ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ ыкIи ятIо­нэрэ вице-миссис хъугъэ Ростов шъолъырым къи­кIыгъэ Кира Волковар.

Зарэ бзылъфыгъэ насыпышIу, ишъхьэгъусэрэ ежьыр­рэ сабыиплI зэдапIу. Апшъэ­рэ гъэсэныгъэ иI, Адыгэ къэралыгъо университетыр къыухыгъ, бизнесым Iоф щешIэ.