«ЭкоЦентрэм» къеты

Тхылъхэм чIыпIэ гъэнэфагъэ яI

ЦIыфхэм тхылъхэу зэджэгъахэхэр арахьылIэнхэм фытегъэпсыхьагъэхэу Мыекъуапэ чIыпIэхэр иIэ хъугъэх. Нэбгырэ пэпчъ ыгъэфедэгъахэр ыгъэтIылъын, ыгу рихьыгъэ щыIэмэ ыштэнышъ еджэн амал иI. Тхылъхэр радзыжьынхэу зыгу къихьагъэхэм хэкIитэкъупIэм амыхьэу, ащ фэдэ чIыпIэм нагъэсынхэу компаниеу «ЭкоЦентрэр» къяджэ.

— НахьыпэкIэ ащ фэдэхэу къыдэкIыгъагъэхэу ямыщыкIэгъэжьхэу къырадзыжьыхэрэр нахьыбэ хъугъэ. ХэкIитэкъупIэ площадкэм къырахьылIэу, ау пыдзафэхэм ахамылъхьэу, зыгорэм ыштэным щыгугъыхэу, шъхьафэу агъэтIылъэу къыхэкIы. Арэу щытми, хэкIыр Iузыщырэ транспортыр къэмыкIозэ тхылъыр амыштэмэ, ащ кIэухэу фэхъу­рэр хэкI­итэкъу­пIэ полигоныр ары. Мызэу, мытIоу цIыфхэм тыкъялъэIугъ площадкэм тхылъхэр амы­хьынхэу, хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэу къалэм щагъэпсыгъэхэм анагъэсынхэу. Джыри зэ ащ къыфэтэгъэзэжьы. Тхылъэу шъузфэмыежьхэр хэкIым хэшъумыдзэ­жьыхэмэ нахьышIу, — къыIуагъ ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Алыбэрд Налбый.

Хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщыдэлъытагъэу…

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэм язэтегъэпсыхьан Адыгеим щылъагъэкIуатэ. Лъэхъаным диштэрэ шIыкIэхэу агъэфедэхэрэм яшIуагъэкIэ илъэсипшI пчъагъэ зыныбжь скульптурэхэу адэтыгъэхэр, автомобиль шинэхэм ахэшIыкIыгъэ къэгъэгъэ гъэтIысхьапIэхэр адахыжьых.

ЕтIани, автомобиль шинэхэр фэтэрыбэу зэхэт унэхэм, унэе псэупIэхэм, дачэхэм ящагухэм ащыбгъэфедэнхэ уфимытэу къызщиIорэ закон мы илъэсым къыдэкIыгъ. Арышъ, уфай уфэмыеми, ахэр Iупхыжьынхэу мэхъу. Мыщ дэжьым зыдэпхьыщтыми ущыдегупшысэн фае. Автомобиль щэрэхъхэр хэкIитэкъупIэ площадкэхэм япхьылIэнхэ уфитэп.

— Ахэр промышленнэ пыдзафэхэу щынагъо къэзытыхэрэм ахэхьэх. Экологхэм къызэраIорэмкIэ, илъэси I30-рэ фэдизым кIодыжьыпIэ етых, лIэшIэ­гъум ехъум чIыгури, жьыри, псыри аушIоих. Ащ фэшI шинэхэр хэкIым зыхаплъхьэхэкIэ экологием ишапхъэхэр укъуагъэхэу мэхъу, — къыхигъэ­щыгъ Алыбэрд Налбый.

Къыхэдгъэщымэ тшIоигъу, региональнэ операторым техникэ зэфэшъхьафэу 60-м ехъу иI, ащ зэзэгъыныгъэм удыкIатхэмэ, автомобиль шинэхэр Iуищыщтых ыкIи ыгъэкIодынхэу фитыныгъэ зиIэ организацием IэкIигъэхьащтых. Ащ тетэу компанием Iоф зишIэрэ уахътэм щынагъо къэзытырэ пыдзэфэ кубометрэ 80-м ехъу ыгъэкIодыгъ.

ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм и Адыгэ
шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу.